Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

10. juli 2014

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet  


Deres ref.: 14/2068                               Vår ref.: 14/3197          Dato: 21.10.2014 

                                                   

Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser  

Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. juli 2014 om forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser. Innspill er innhentet fra relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og behandlet i sentralstyret 21. oktober 2014.  

Legeforeningen mener det er bra at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en klargjøring av hvordan regelverket om alkoholreklame skal fortolkes. Det er helt nødvendig med et regelverk som gir tydelige føringer for alkoholreklame. For at bransjen skal ha tiltro og støtte opp om de restriksjonene lovverket legger opp til, må lovverket være enkelt å etterleve, og sørge for likebehandling av alle distributører og produsenter. Legeforeningen støtter departementet i at en del av justeringene passer bedre inn i en veileder enn i forskrift. Flere konkrete eksempler i veilederen vil kunne hjelpe utsalgssteder og dagligvareforhandlere å skille hva som anses som ulovlig reklame og hva som er lovlig produktinformasjon.  

Legeforeningen har forståelse for at alkoholprodusenter ønsker å formidle informasjon om sine produkter til forbrukerne. Samtidig må ikke alkoholprodusentenes interesser gå foran hensynet til forbrukere og folkehelsen. Grunnen til at alkoholreklame er forbudt er nettopp at reklame har som formål å øke forbruket. WHO mener tilgjengelighet, pris og reklameforbud er de tre viktigste tiltakene for å redusere alkoholforbruket. Det er ingen tvil om at også «nøktern og faktabasert» informasjon i stor grad har som formål å skape oppmerksomhet om, og økt interesse for, alkoholholdige drikkevarer. Legeforeningen mener det er viktig at slik informasjon kun er tilgjengelig for dem som oppsøker det. Det primære målet bør være å skjerme befolkningen for massiv informasjon om alkoholprodukter. Legeforeningen mener Helse- og omsorgsdepartementet bør følge nøye med på konsekvensene av de foreslåtte endringene. Legeforeningen stiller seg også noe undrende til at Helse- og omsorgsdepartementet ikke benytter anledningen til å foreslå merking av alkoholprodukter. Vi ser det som lite hensiktsmessig at det stilles krav om at alkoholprodusenter skal informere om skadevirkningene om alkohol på sine nettsider, uten at det stilles tilsvarende krav på produktene. Legeforeningen mener alkoholholdige produkter bør merkes med både innhold, kalorinivå, enhetsmengde og helseadvarsel, slik at forbrukerne kan gjøre kunnskapsbaserte valg. Vi etterlyser krav om merking av alkoholholdige produkter i forslaget fra departementet.  

Legeforeningen vil benytte anledningen til presisere at norsk alkoholpolitikk fremdeles må vektlegge reduksjon av totalkonsumet, og at dette er den viktigste strategien for å redusere skadevirkningene av alkohol. Dette prinsippet bør også gjelde for alkoholreklame. Det er godt dokumentert at man kan begrense alkoholskader gjennom å begrense totalkonsumet av alkohol. I en studie fra Sirus, som så på sammenhengen mellom alkoholskader og drikkemønster i land i Syd- og Nord-Europa, var det en klar sammenheng mellom individets alkoholkonsum og alkoholrelaterte problemer[1]. Dette til tross for at vin dominerer Syd-Europa, mens det i Nord-Europa tradisjonelt har vært brennevin som har dominert, selv om det har skjedd en forskyving mot vin og øl de siste årene. Forskerne konkluderer med at totalkonsumet fremstår som en viktig bakgrunnsfaktor for den alkoholrelaterte dødeligheten. Legeforeningen vil advare mot et reklameregelverk som skiller mellom alkoholtyper. Dette vil trolig også skape økt forvirring og bidra til ytterligere vanskeligheter med å etterleve lovverket.  

Som omtalt i flere av Legeforeningens uttalelser til Helse- og omsorgsdepartementet, er Legeforeningen bekymret for det økende alkoholkonsumet og konsekvensene dette får for enkeltpersoner, pårørende og storsamfunnet. Alkoholkonsumet i Norge øker i alle befolkningsgrupper, noe som er urovekkende når vi vet at det er en sammenheng mellom endringer i gjennomsnittlig alkoholforbruk og endringer i utbredelsen av stordrikkere[2]. Det er også dokumentert at akutte alkoholskader forebygges best med tiltak rettet mot alle alkoholbrukere[3]. Legeforeningen vil minne departementet på at alkoholpolitiske virkemidler, inkludert reklamebestemmelsene, må rettes mot alle grupper av alkoholbrukere. 

Med hilsen 
Den norske legeforening                                    

Geir Riise
Generalsekretær 

Jorunn Fryjordet
Avdelingsdirektør                                                             

Saksbehandler:
Sara Underland Mjelva                                  Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling