Høring idefase OUS - Campus Oslo

08. juli 2014

Høringsfrist 02.10.2014

Fristen er utløpt

Oslo universitetssykehus HF (OUS) sender ut en rapport om idefase OUS - Campus Oslo etter styrets behandling av rapporten 26. juni.

Målet er et fremtidsrettet sykehus med vekt på brukermedvirkning, moderne løsninger for utredning og pasientbehandling, forskning og utdanning samt et godt arbeidssted for de ansatte.

Rapportens foreslåtte løsningsalternativer er basert på mandatet fra sykehusets styre. Med bakgrunn i dagens dårlige bygningsmasse, sykehusets strategi og befolkningsveksten, ble prosjektet bedt om å utrede arealbehov, organisasjonsmodeller og alternative lokaliseringer. Prosjektet skulle spesielt belyse fortsatt bruk av dagens bygningsmasse, samlokalisering i enten Gaustad-/Rikshospitalet eller Ullevålområdet samt deling av virksomheten mellom disse to hoved lokaliseringene.

Rapporten sammenfatter arbeidet med en idefase for utvikling av Oslo universitetssykehus og synliggjør på et overordnet nivå forskjellige organisatoriske løsninger og plassering av de forskjellige alternativene i lys av det arealbehov man er kommet frem til.  Rapporten har et tidsperspektiv frem til 2030 som grunnlag for de analysene som er gjennomført.  

Temaer som spesielt ønskes kommentert er:  

1. Dimensjoneringen av Oslo universitetssykehus for å løse dagens oppgaver og sett i forhold til dekning av behovet i hovedstadsområdet.  

2. Er det forutsetninger som er lagt til grunn for arbeidet som bør vurderes, herunder andre alternativer for organisering og lokalisering av sykehusets funksjoner, og som bør være med i neste fase av arbeidet?

3. Hvilke alternative løsninger for organisering og lokalisering vil ivareta gode forløp for de pasientgrupper Oslo universitetssykehus har ansvaret for og derfor bør inngå i neste fase av planleggingen.  

4. Hvilke løsninger vil ivareta forsknings- og undervisningsfunksjonene ved Oslo universitetssykehus og samarbeidet med Universitetet, høgskoler, Oslo kommune og næringsliv på beste måte?  

5. Hvilke foreslåtte løsninger vil best ivareta tilgjengelighet til sykehuset og byutvikling? 

Høringsdokumenter:
Idefaserapporten med vedlegg finnes på:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/idefase-ous-campus-oslo
Her finnes også flere andre relevante dokumenter til arbeidet med Idefase OUS-Campus Oslo. 

Saksbehandler

Anders Vollen | Samfunnspolitisk avdeling