Ny internfrist: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

08. juli 2014

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet 
Avd. for minoritetshelse og rehabilitering
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO

UTKAST

Deres ref.:

13/1115-62

Vår ref.:

14/3108 

Dato:

11.09.2014


Høring - Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
 

Det vises til Helsedirektoratets brev av 1.7. 2014.  

Den norske legeforening berømmer det grundige arbeidet som er gjort med veilederen.  

Utkastet er omfattende og godt, samt synes å gi god instruksjon i hvordan arbeidet bør organiseres i helseforetak og kommuner.  

Legeforeningen mener at veilederen bidrar til å styrke habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, samt at den gir godt handlingsrom for utvikling av feltet videre.  

Legeforeningen har noen kommentarer som er lagt inn i Helsedirektoratets mal for besvarelse (vedlagt).  

Den norske legeforenings sentralstyre, etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær
  Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

Vedlegg til høringssvar til Helsedirektoratet (ref. 13/1115-62) fra Den norske legeforening (vår ref. 14/3108)

HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR

Kap 1

Tema:

Om habilitering og rehabilitering

Kommentarer tekst

evt. konkret forslag til ny tekst

1.1.

Formål, virkeområde og definisjon

 1.1.5.1 Arbeidsrettet rehabilitering

 

Det er etter Legeforeningens syn en mangel ved veilederen at ikke bedriftshelsetjenesten omtales i avsnittet «Arbeidsrettet rehabilitering». Bedriftshelsetjenesten, med lege som har arbeidsmedisinsk kompetanse, bør nevnes som samarbeidspartner ved arbeidsrettet rehabilitering

 

4. avsnitt:

Legeforeningen foreslår at avsnittet også omtaler at Norge har 3 sentre for arbeidsrettet rehabilitering med landsfunksjon; Hernes institutt, Attføringssenteret i Rauland og Hysnes Helsefort.

1.2

Pasient- og brukermedvirkning

 

 

 

1.3

Taushetsplikt

 

 

 

1.4

Samtykke til helsehjelp

 

 

 

1.5

Ansvarsavklaring

 

 

 

1.5.4: Generelt beskriver kapitlet hvordan samhandlingen  med hensyn til til rehabilitering er i dag. Det er positivt at modellen for ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten som brukes (fra IS 1947) er utformet noe mer spesifisert (1.5.4).

1.6

Samarbeidsavtaler

 

1.6.2,: Regleverket pålegger foretakene og kommunene å diskutere seg frem til enighet om hvilke oppgaver hver av dem har ansvaret for. Dette vil kunne føre til forskjellige tilbud til pasientene, avhengig av bosted.

1.7

Pasientforløp

 

 

 

 

1.8

Kvalitet, faglig forsvarlighet og internkontroll

 

 

Kap

2

Tema:

Habilitering og rehabilitering i kommune

Kommentarer tekst

evt. konkret forslag til ny tekst

2.1.

Lovgrunnlaget

 

 

 

 

 

2.2

Utredning av behov

2.2.4.4: Det er positivt at det forutsettes at kommunene og spesialisthelsetjenesten skal jobbe sammen for å vurdere på hvilket nivå pas skal rehabiliteres.

 

Legeforeningen savner en omtale av hvordan pasientene bør ivaretas dersom det ikke er plass ved rehabiliteringsavdeling når pasienten vurderes ferdigbehandlet .

2.3

Kompetanse og faglig innhold

Se 3.4

 

 

 

 

2.4

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen

2.4.4.8: Det er etter Legeforeningens syn svært viktig med riktig kompetanse i koordinerende enhet, særlig hos leder. Formuleringen «anbefale å rekruttere personell med noe erfaring» uttrykker ikke kompetansebehovet tydelig nok.

 

2.5

Melding om mulige behov for sosial, psykososial

og medisinsk habilitering og rehabilitering

 

2.6

Hjelpemidler og ergonomiske tiltak

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

Særlig om habilitering i kommune

 

Kap

3

Tema:

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer tekst

evt. konkret forslag til ny tekst

 

 

 

3.1

Det regionale helseforetakets ansvar for habilitering og

 rehabilitering

3.1.5: Kompetansekravet vedrørende spesialisert rehabilitering er etter vårt syn for uklart formulert; (“.. graden av diagnosespesifikk spesialisert kompetanse må være høyere enn man kan forvente at kommunen kan stille med på det aktuelle området.” Legeforeningen mener at det i alle Helseregioner skal finnes spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering som sammen med brede tverrfaglige team kan bistå pasienter med komplekse rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsspesialistene følger gjerne pasienter med omfattende rehabiliteringsbehov fra akuttfasen i en intensivavdeling, via sykehusets øvrige avdelinger etter behov, inntil det primære rehabiliteringsbehovet er dekket.

 

3.2

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

3.2.3.4: Overordnet ansvar for individuell plan.

Første avsnitt lyder: “Helseforetaket har i utgangspunktet tilsvarende overordnet ansvar for individuell plan og koordinator som kommunene gjennom henvisning til forskriftens § 6, 2. Ledd. I og med at det er kommunen som skal sørge for utarbeidelse av individuell plan når det er tjenester fra begge nivåer, er det naturlig at oppgavene til helseforetaket blir noe anderledes.”

Dette gir etter vårt syn utilstrekkelig avklaring av hvordan ansvar og oppgaver skal fordeles mellom de to nivåene.

 

3.3

Melding om mulige behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

3.4

Oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging

Det må være tilstrekkelig kompetanse på alle helsenivåer (kommune, koordinerende enhet og spesialisthelsetjenesten) til å kunne forstå kompleksiteten i rehabilitering og gi rehabilitering på riktig nivå til riktig pasient, for eksempel må kommunene ha kompetanse til å forstå når kommunal rehabilitering ikke er tilstrekkelig og at pasienten derfor bør henvises til spesialisthelsetjenesten.

 

3.5

Råd, veiledning og samarbeid

 

 

 

 

 

3.6

Ambulant tjenester

 

 

 

 

 

3.6.2: Det er positivt at ambulante tjenester i hjemmet og/eller i sykehus likestilles med poliklinisk aktivitet og skal rapporteres likt.

Kap

4

Tema:

Individuell plan og koordinator

 

Kommentarer tekst

evt. konkret forslag til ny tekst

4.1

Rett til individuell plan

 

 

 

 

 

 

4.2

Samtykke

 

 

 

 

4.3

Ansvar for å utarbeide

individuell plan

 

 

 

 

 

 

4.4

Innholdet i individuell plan

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

Koordinator

 

 

 

 

 

4.6

Ansvar for å melde om behov for individuell plan

 

 

 

 

 

Spørsmål 5: Bidrar veilederen som helhet til å styrke habiliterings- og rehabiliteringsfeltet?

Ja 

Forslag til endringer:  

Det er viktig med tilstrekkelig utdanning av spesialister med rehabiliteringskompetanse i forskjellige medisinske fagområder. Spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering, med sin generelle rehabiliteringskompetanse og tverrfaglige tilnærming, bør ha en sentral plass på alle nivåer.

 

Spørsmål 6: Gir veilederen et tilstrekkelig handlingsrom for utvikling av feltet

fremover?

Ja

Forslag til endringer: 

Legeforeningen mener det er behov for en ytterligere presisering av fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommunene, koordinerende regional enhet for rehabilitering, og rehabilitering i spesialisttjenesten. 

 

 

 

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling