Ny internfrist: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

08. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag om utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Direktoratet fikk i 2013 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Utkast til veileder er nå ferdig og sendes med dette ut på høring.  Til orientering kan det opplyses at regjeringen har besluttet å utarbeide en opptrappingsplan på habiliterings- og rehabiliteringsområdet fra 2016. Utforming av opptrappingsplanen er under arbeid.  

Det bes om tilbakemelding på innhold og ikke på struktur.
Den endelige veilederen skal lanseres i en webasert mal, jfr. Veileder for sykemeldere. I innledningen til veilederutkastet gis det en kort leserveiledning med tanke på at struktur og tekst til en viss grad er utformet med tanke på det web-baserte sluttproduktet.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling