Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml)

02. juli 2014

Høringsfrist 28.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om endringer i arbeidsmiljøloven (aml).

Forslaget omhandler bestemmelsene om:
- Midlertidig ansettelse
- Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
- Kollektiv søksmålsrett
- Arbeidstid
- Aldersgrenser
- Straffebestemmelser

Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske plattformen for regjeringen.  

Vedlagt ligger Legeforeningens policydokumenter om arbeidstid og faste stillinger, samt Akademikernes arbeidstidspolicy.

Les mer om høringen på Arbeids- og sosialdepartementet hjemmeside

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv