Høring - Forslag om endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften

02. juni 2014

Utkast

Statens legemiddelverk
Sven Oftedalsvei 8
0950 OSLO

Deres ref.: 13/09726 Vår ref.: 14/2446 Dato: xx.08.2014


Høring - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning av legemiddel på godkjenningsfritak - endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften.

Legeforeningen takker for anledning til å avgi høringssvar. Høringen har vært sendt til relevante organisasjonsledd, og er behandlet av Legeforeningens sentralstyret i møte 21.8.2014.

Legeforeningen gir sin tilslutning til forslag om endring i Forskrift om legemidler og Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Dette vil medføre en viktig tydeliggjøring av at forskriving av legemidler som kommer inn under notifiseringsordningen også skal begrunnes faglig.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær
  Bjarne Riis Strøm
fagdirektør


Saksbehandler
Ida Waal Rømuld

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling