Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

07. mai 2014

NOKLUS 
Boks 6165
5892 Bergen

Deres ref.: Svein Ivar Fylkesnes         Vår ref.: 14/2179                Dato: 17.06.2014

                                                  

Høring om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem  

Det vises til høringsbrev (udatert) fra Noklus, hvor dere ber om innspill til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.  

Bakgrunnen for veilederen er at samhandlingsreformen har gitt sykehjem nye oppgaver og nye pasientgrupper. Dette medfører at sykehjem må vurdere å utvikle laboratorietilbudet med bl.a. nye pasientnære analyser. Noklus ønsker å gi bistand til sykehjem i denne prosessen med denne veilederen.  

Generelt:
Legeforeningen mener veilederen i all hovedsak er oversiktlig og informativ. Den vurderes som klinisk nyttig fordi den er praktisk rettet, kortfattet og kunnskapsbasert. I sammendraget vises det i en tabell klare anbefalinger på basisrepertoar av laboratorieanalyser og hvilke analyser som kan være aktuelle i et evt. utvidet repertoar. Sjekklisten for vurdering av laboratorietilbud i sykehjem i vedleggsdelen sammen med utfylt eksempel vurderes som nyttig beslutningsstøtte.   

De fem spørsmål som er anbefalt å bruke for å vurdere laboratorietilbudet oppleves som nyttig. Legeforeningen vil imidlertid anbefale at det også legges til følgende spørsmål, eventuelt som tillegg til spm 4: «Kan svartiden reduseres dersom personalet læres opp i prøvetaking for forsendelse til laboratorium?»

Veilederen vektlegger at man innen 1. januar 2016 skal opprette kommunale ØH- senger. Dette vil stille økte krav til laboratorietilbudet ved disse enhetene, som ofte vil bli tilknyttet sykehjemmene. Legeforeningen ønsker å påpeke at et slikt tilbud ikke skal være en erstatning til sykehusinnleggelse som anføres i høringen, men et alternativ til innleggelse. Dette forutsetter at pasientens tilstand er diagnostisk avklart.  

Et punkt som så vidt er nevnt i veilederen er svar til elektronisk journal. Mangel på velfungerende medisinsk journal for pasienter innlagt i sykehjem er et stort problem og gir betydelig risiko for pasienten. For pasienter som overføres fra sykehus, eller som nylig har vært innlagt, mener Legeforeningen det burde være mulig å få overført prøvesvar til laboratoriemodul i sykehjemsjournalen. Vi mener det vil være til hjelp om Noklus kan angi minimumskrav til laboratoriemodul for journal i sykehjem.

Legeforeningen mener det også bør også stilles krav om at sykehjemmet har en modul der alle prøvesvar legges inn enten de er tatt ved sykehjemmet eller kommer inn fra eksternt laboratorium. Det bør være krav om at sykehjemslegen blir varslet om innkomne prøvesvar og at svarene blir signert ut når de er ferdigbehandlet og evt. tiltak iverksatt.

Et annet punkt som ikke er berørt i veilederen, er legers tilstedeværelse ved sykehjemmet. Dersom repertoaret skal utvides, mener Legeforeningen det må være sykehjemslege som kan vurdere prøvesvar og iverksette tiltak ved behov.

Sykepleiere og annet personell må innarbeide gode rutiner for å fange opp patologiske prøvesvar og formidle disse til sykehjemslege eller vaktlege når dette er nødvendig.  

Innspill til anbefalinger for innhold i laboratorietilbud i sykehjem (s.2 i veilederen):  

-          Legeforeningen mener at blod i avføring (hemofec) hører hjemme i basisrepertoaret. Dette er en enkel analyse som raskt kan avklare viktige kliniske problemstillinger på sykehjem.  

-          For å utføre PT-INR kreves det et visst volum for at prøven skal bli korrekt analysert. Feilmåling kan få store konsekvenser. Det hadde vært ønskelig om Noklus kunne antyde hvilket volum som bør være minimum før prøven innføres i analyserepertoaret.  

-          Angående D-dimer og Troponin som del av basisrepertoar på sykehjem er det viktig å vektlegge at prøvene D-dimer og Troponin krever god kunnskap blant personalet. De må kobles til en klinikk og evt. algoritmer som sannsynliggjør at et positivt resultat bidrar vesentlig i diagnostikken. Begge prøvene kan være positive ved en rekke andre sykdomstilstander enn henholdsvis DVT/LE og akutt koronar syndrom.  

-          Når det gjelder arteriell blodgass, krever dette mye opplæring for å sikre at prøven tas på rett måte, og ikke minst krever det mye kunnskap ved tolking av prøven. Legeforeningen tror de færreste sykehjem vil ha tilstrekkelig nytte av prøven til å forsvare å innføre denne. Hos pasienter som vil ha behov for en akutt blodgass må heller sykehusinnleggelse vurderes, hvis tilstanden for øvrig gjør dette nødvendig.  

Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Fagdirektør

                                                                               

 

Saksbehandler

Anne Ormshammer | Medisinsk fagavdeling