Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

07. mai 2014

Helse- og omsorgsdepartementet
  

Deres ref.: 14/2023 Vår ref.: 14/2169 Dato: 20.06.2014

Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus  

Legeforeningen takker for mulighet til innspill. Høringen ble sendt til relevante organisasjonsledd, og ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre 17. juni 2014.  

Legeforeningen mener det er et faglig godt grunnlag for å inkludere rotaviruset i barnevaksinasjonsprogrammet. Vi kan støtte høringsnotatets beskrivelse og vurderinger knyttet til rotaviruset, både med hensyn til sykdomsbilde, utfordringer for helsevesenet og samfunnsøkonomiske betraktninger. Rotavirusvaksinen vil kunne bidra til at barnet og pårørende slipper plagene en slik infeksjon medfører. Vaksinasjon vil også kunne redusere antall sykehusinnleggelser og legebesøk, og minske fravær hos foreldre.  

Legeforeningen er samtidig noe kritisk til hvordan argumentasjonen for hvorfor denne vaksinen skal inn i det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet, fremstilles. Vi mener det faglige argumentet bør komme tydeligere frem i forhold til det samfunnsøkonomiske. Primærformålet med vaksinen bør være å redusere forekomsten av alvorlig rotavirussykdom og senke morbiditet. Sekundært vil dette også kunne medføre en reduksjon i antall sykehusinnleggelser slik at presset på helsevesenet reduseres både i sykehus, fastlegekontor og helsestasjoner.  

Med hilsen
Den norske legeforening 

Geir Riise
generalsekretær

 

Bjarne Riis Strøm
avdelingsdirektø

Saksbehandler:
Ida Waal Rømuld
rådgiver

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling