Høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

11. april 2014

Høringsfrist 02.05.2014

Fristen er utløpt

Fra Akademikernes har Legeforeningen mottatt høring om utkast til kunnskapspolitisk policydokument.

Policydokumentet er Akademikernes policydokument om barnehage, skole, utdanning og forskning, og er en sammenslått og oppdatert versjon av dagens tre policydokumenter om skole, utdanning og forskning, jf vedlegg 2.  

Intensjon med policydokument er å gjøre å gjøre Akademikernes kunnskapspolitikk mer tilgjengelig og klar for omverdenen. Policydokumentet skal tilrettelegge for at Akademikerne skal være premisslegger og aktiv deltaker i debatten om kunnskapssamfunnet.  

Side 1. er selve policydokumentet og redegjør for Akademikernes policy. Mål strategier og tiltak er tatt ut av policydokumentet og ligger i styrets Handlingsplan, jf vedlegg 3.    

Side 2. er til internt bruk og er ment som en støtte for våre politikere, medlemsforeninger, tillitsvalgte og ansatte som skal bruke policydokumentet.  

Medlemsforeningene har tidligere gitt innspill til gjennomgangen og oppdateringen av policydokumentene om skole, forskning og utdanning. På bakgrunn av disse innspillene utarbeidet sekretariatet et forslag til Kunnskapspolitisk dokument. I tråd med handlingsplanens intensjon om å se hele utdanningsløpet i sammenheng laget sekretariatet ett dokument som omhandlet hele utdanningsløpet (barnehage, skole, utdanning og forskning).

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling