Høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

11. april 2014

Akademikerne 
 

Deres ref.:   Vår ref.: 14/1894 Dato: XX.05.2014


Invitasjon til høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument
 

Legeforeningen takker for invitasjon til å gi innspill til Akademikernes policydokument.  

Dette er et godt skrevet dokument som vil kunne oppfylle intensjonen om å gjøre Akademikernes kunnskapspolitikk mer tilgjengelig og klar for omverdenen. Legeforeningen støtter særlig behovet for å se hele utdanningsløpet i sammenheng, og fokuset på infrastruktur og et attraktivt karriereløp.  

Siden policydokumentet nødvendigvis må være profesjonsnøytralt og ta for seg temaer relevant for hele organisasjonen, kan påstander og forslag til tiltak samtidig virke noe vagt og generelt.  

Legeforeningen er særlig bekymret for forskningens plass i utdanningsløpet og anbefaler derfor et tydeligere standpunkt rundt dette. Frafall av forskning som tellende til spesialisering slik det er foreslått i utkast til ny spesialitetsstruktur innenfor medisinen, er en alvorlig trussel mot forskningsforståelse og forskningskompetanse.  

Skal akademia styrkes etter intensjonene i Akademikernes policydokument, mener Legeforeningen det bør presiseres at kompetanse om vitenskapelige metoder må opprettholdes i utdanningsløpet for alle profesjonsutdanninger, og det må tilrettelegges for forskning som tellende tjeneste.   

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør                                                                                                          

Saksbehandler:
Ida Waal Rømuld
rådgiver

                                                                                                             

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling