Fra Akademikerne: Høring: Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning

10. april 2014

Sendt kun pr. e-post:  

 

Deres ref.:   Vår ref.: 14/1861 Dato: XX.05.2014

 

Høring - Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig  tjenestepensjon  

Legeforeningen mottok 1. april 2014 høringsinvitasjon fra Akademikerne vedrørende utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon. Foreningen har hatt høringsrunde internt før høringssvaret ble lagt frem for sentralstyret for godkjenning.  

Legeforeningen viser til Akademikernes arbeid i denne saken, og spesielt til åpen høring i Stortinget 9. januar d.å. og til felles notat fra høringen. Legeforeningen gir herved vår tilslutning til Akademikernes strategi og synspunkter gjengitt i notatet fra januar. 

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Anne Kjersti Befring
direktør

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

Saksbehandler

Henrik Skomedal | Avdeling for jus og arbeidsliv