Fra Akademikerne: Høring: Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning

10. april 2014

Høringsfrist 28.04.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne mottatt til høring utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) fra Arbeids- og sosialdepartementet. De inviterer Legeforeningen til å komme med innspill til forslaget.

Utkastet til forskrifter er i hovedsak en oppfølging av lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning), jf. Prop. 202 L (2012–2013). Endringsforslaget kommer som følge av behov for tilpasning til ny uføretrygd i folketrygden. Saken var på åpen høring i stortingskomiteen 9. januar 2014. Akademikernes høringsnotat til høringen kan leses HER.

Dokumentene i høringssaken kan leses i sin helhet HER

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv