Høring - revidert lov om anke til Trygderetten

08. april 2014

Høringsfrist 21.05.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om revidert lov om anke til Trygderetten.

Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven) er blitt endret flere ganger, men det har ikke vært foretatt en full revisjon.  

Det er gjennom årene etablert praksis på viktige områder som ikke kommer til trykk i lovteksten. Departementet mener det er behov for å forbedre systematikken i loven og å modernisere språket. Det er også behov for å innføre bestemmelser som letter saksbehandlingen, for eksempel en adgang til å avsi tilleggs- og rettingskjennelser, slik at uteglemte konklusjoner ikke medfører ytterligere prosess og saksbehandling.  

I høringsnotatet foreslås det at språket i loven moderniseres og at etablert praksis tas inn i loven. 

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli Avdeling for jus og arbeidsliv