Høring - revidert lov om anke til Trygderetten

08. april 2014

Høringsuttalelse

UTKAST

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO 

Høringsuttalelse fra Legeforeningen vedrørende forslag til revidert lov om anke til Trygderetten  

Det vises til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet av 7. april 2014 vedrørende ovennevnte.  

Legeforeningen støtter forslaget. Legeforeningen vurderer det som viktig at loven blant annet reflekterer den praksis som har utviklet seg på området, herunder at ordningen for gjenopptak av tidligere kjennelser av Trygderetten lovfestes. Legeforeningen vurderer også at tiden er moden for å avskaffe ordningen med legmedlemmer i trygderetten. En modernisering av lovteksten samt å ta inn i loven bestemmelser som letter saksbehandlingen, antas å øke lovens tilgjengelighet og støttes følgelig.  

Legeforeningen har ingen ytterligere konkrete kommentarer til forslaget.  

Med vennlig hilsen  

Geir Riise
Generalsekretær

Anne Kjersti Befring 
Direktør

Saksbehandler: Liv Marit Fagerli

 

                                                                                                       

 

                                                                                             

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli Avdeling for jus og arbeidsliv