Høring - Ny strategi for Norsk Helsenett - Strategi 2020

19. mars 2014

Norsk Helsenett
Postboks 6123
7435 Trondheim

Deres ref.: 13/00730-14 Vår ref.: 14/1332 Dato: XX


Høring - Norsk Helsenetts Strategi 2020 
 

Legeforeningen viser til brev 12. mars 2014 hvor Norsk Helsenett ber om innspill på dokumentet Strategi 2020. Hensikten med strategien er å utvikle og tilpasse Norsk Helsenett til samfunnet og kundenes behov.  

Norsk Helsenett er en viktig partner for helse- og omsorgstjenestene, og Strategi 2020 viser at man tar brukernes behov på alvor. Strategien beskriver flere viktige områder, som bør følges opp med en konkret handlingsplan. Det vil være nødvendig for å få et klarere bilde av hvilke oppgaver Norsk Helsenett skal prioritere og hvorledes de skal løses.  

Tiltak for å styrke sikkerheten
Norsk Helsenett vier mye plass til å drøfte sikkerhet i dokumentet.  

Sikkerheten i IT-systemer på legekontorer er nå tillagt den enkelte virksomhet etter "Normen". Normen er et 42 sider sterkt teknisk preget dokument med referanser til ikke mindre enn 19 lover og forskrifter. Den samme normen gjelder for store sykehus med egne IT-avdelinger og for små legekontor. Normen pålegger den enkelte lege et sikkerhetsregime som er så omfattende og teknisk vanskelig tilgjengelig at det er stor risiko for at legekontorer ikke vil klare å oppfylle den. IT-sikkerheten på legekontorene må derfor ivaretas på et mer overordnet nivå, for eksempel bør leverandørene i større grad enn i dag lage standardiserte og automatiserte løsninger som sikrer at sluttbrukeren følger normen. Derved vil brukerne i større grad kunne beholde søkelyset på å levere gode helsetjenester.  

En større andel offentlig finansiering og gratis nettilgang
Det er positivt at Norsk Helsenett problematiserer finansieringen i Strategi 2020. Norsk Helsenett leverer tjenester av høy kvalitet. Legeforeningen har forståelse for at dette arbeidet er ressurskrevende og kan medføre noe høyere priser enn sammenlignbare nett-tjenester i det åpne markedet. Med et økende oppgavetilfang for Norsk Helsenett også utover kjerneoppgaven nettleveranse, er det nødvendig med en gjennomsiktig prisstruktur.  

I tidligere henvendelser til Norsk Helsenett har Legeforeningen påpekt at en lovpålagt tilslutning til et monopolisert helsenett bør være gratis for brukerne. Norsk Helsenett får også stadig flere oppgaver av forvaltningsmessig art. Denne utviklingen gjør brukerbetaling ytterligere problematisk.  

Legeforeningen mener derfor at utviklingen av Norsk Helsenett krever økt andel offentlig finansiering. De fleste brukerne av helsenettet er i offentlig sektor, og en slik endring i finansieringen bør derfor være gjennomførbart. Videre bør det være gratis å slutte seg til og å bruke helsenettet.  

Nye områder for Norsk Helsenett
På brukerstøttesiden ser det ut til at Norsk Helsenett til en viss grad aspirerer til å bli koordinerende brukerstøtte. Tidligere har det vært diskutert en lignende løsning i offentlig regi, uten at noe har skjedd. Legeforeningen er positiv til at Norsk Helsenett tar denne oppgaven.  

Norsk Helsenett beskriver også en testsenterfunksjon. Legeforeningen er enig i at dette er et viktig område. Hittil har fokuset vært på at meldinger sendes og mottas riktig. Vi ser også et behov for et nasjonalt testsenter for nye applikasjoner med tanke på funksjonelle brukerkrav, og hvor funksjonell testing bør kobles til en sertifiseringsordning hvor relevant helsepersonell inngår i godkjenningsteam.  

Legeforeningen er fornøyd med at Norsk Helsenett tar mål av seg å håndtere flere oppgaver. Dette kan bidra til å minke antall aktører og gjøre landskapet mer oversiktlig for kundene.  

Samarbeid
Norsk Helsenett skal drifte og utvikle meldingsløftet. Legeforeningen mener det er på tide å revidere meldingsstandardene. Mange av disse er mer enn ti år gamle og utviklet for andre behov og muligheter enn vi har i dag. Meldingene inneholder til dels unødvendig mye informasjon. Legeforeningen ber om at vi involveres sterkt i forbindelse med revisjoner og utvidelser og at generiske standarder for meldinger brukes i størst mulig grad («Universalmelding»).  

Norsk Helsenett åpner opp for å bistå Legeforeningen med relasjonen til EPJ-leverandører. Vi er takknemlige for denne invitasjonen og vi vil vurdere den løpende.  


Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

Saksbehandlere:
Ole-Anders Stensen
Jan Emil Kristoffersen

 

 

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling