Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker

07. mars 2014

Høringsfrist 25.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker.

Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i oppfølgingsregimet for sykmeldte.  

Departementets frist er svært knapp, høringsfristen er satt til 1. april 2014. Bakgrunnen for dette er at forslagene allerede er inngående drøftet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Legeforeningens svarfrist er fastsatt til 24. mars. NB! Opprinnelig internfrist var fastsatt til 25. mars, denne er endret til 24. mars.

Lenken til høringen ligger HER.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv