Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker

07. mars 2014

Høringsfrist 25.03.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker.

Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i oppfølgingsregimet for sykmeldte.  

Departementets frist er svært knapp, høringsfristen er satt til 1. april 2014. Bakgrunnen for dette er at forslagene allerede er inngående drøftet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Legeforeningens svarfrist er fastsatt til 24. mars. NB! Opprinnelig internfrist var fastsatt til 25. mars, denne er endret til 24. mars.

Lenken til høringen ligger HER.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for jus og arbeidsliv