Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

13. februar 2014

Høringsfrist 17.03.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra ​Helsedirektoratet om Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Hensikten med veilederen er å ha nasjonale råd om hva som anses som god praksis, samt supplere veileder IS-2014 Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet. Veilederen er en oppdatert versjon av Statens legemiddelverks terapianbefaling om bruk av opioider i behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.  

Veilederen skal inneholde gode råd for praksis basert på arbeidsgruppas samlede erfaring og et oppdatert systematisk kunnskapsgrunnlag. I tillegg gir veilederen en oversikt over alternative strategier (både ikke-medikamentelle og legemidler) for behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Høringsdokumentene er tilgjengelige her: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/bruk-av-opioider-i-behandling-av-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerter.aspx 

Saksbehandler

Anne Ormshammer | Medisinsk fagavdeling