Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger

21. januar 2014

Høringsfrist 02.03.2014

Fristen er utløpt

Rådet for legeetikk (heretter Rådet) behandlet revisjon av de Etiske regler for leger på sitt møte 4. desember 2013.

Rådet vedtok å fremme forslag om enkelte språklige endringer, samt å innta en presisering i kap. I, § 2.  

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan fremme forslag til landsstyre om endringer i regelverket, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.  

Rådet fremmet forslag om endringer for sentralstyret i samsvar med Reglementet for Rådet for legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møtet 15. januar 2014 å sende saken på høring internt i Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling av forslaget på landsstyremøte 2014.  

Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i De etiske regler for leger godkjennes.  

Rådets vurdering og vedtatte endringer
Rådet har vurdert et behov for enkelte omformuleringer og endring av begrep i reglene. Videre mener Rådet at det er et behov for en presisering av at legen har et ansvar for å tydeliggjøre sin rolle. Rollesammenblanding og uklarhet om legens rolle har vært et tema i flere saker som har vært til behandling i Rådet og det er ønskelig at dette inntas som en egen bestemmelse.  

Forslaget følger vedlagt.

Saksbehandler

Stine KathrinTønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv