Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

14. januar 2014

Høringsfrist 11.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Det er i hovedsak to større endringer i forlaget til revidert forskrift:

1) Teksten i forskriftens § 7 i utkastet til revidert forskrift er justert. Ordlyden i forslaget skal kunne ivareta enkelte situasjoner der lege ikke har mulighet til å vurdere pasienten først. Det mest aktuelle eksempelet er legemiddelhåndtering som skjer i ambulansetjenesten i de tilfellene der det i en akutt nødsituasjon er nødvendig å administrere legemiddel til pasient, uten at lege (eller annet helsepersonell med rett til å rekvirere legemidler) har vurdert pasienten først og deretter har ordinert legemidlet.

2) Statens legemiddelverk ferdigstilte og leverte, ved brev av 19. desember 2008 til HOD en utredning om krav til tilberedning av legemidler i sykehus og andre helseinstitusjoner. I Statens legemiddelverks utredning ble det foreslått å presisere hvilke minimumskrav som bør stilles til lokaler og gjennomføring i de tilfellene der det er nødvendig å tilberede legemidler umiddelbart før bruk. Helse - og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å føye til slik bestemmelse i legemiddelhåndteringsforskriften. Forslaget fra Legemiddelverket er tatt med i utkastet til revidert forskrift, med en mindre språklig justering, se utkast til ny § 8.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv