Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

14. januar 2014

UTKAST  

Helsedirektoratet
postmottak@helsedir.no 

Høringssvar: vedrørende forslag til enkelte endringer i forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering  

Legeforeningen viser til høringsnotat om ovennevnte.  

Legeforeningen er i all hovedsak enig i de foreslåtte endringene. Endringene er etter vår vurdering av betydning for å kunne ivareta en best mulig pasientbehandling og ivareta pasientsikkerheten.  

Hovedregelen om at det er helsepersonell som skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose til riktig tid og på riktig måte klargjøres i den foreslåtte forskriftsteksten. Vi ser også at det er behov for en hjemmel for legemiddelhåndtering i situasjoner det ikke er lege tilstede, slik som i ambulansetjenesten. Det er svært viktig at det utarbeides prosedyrer for dette, og at det presiseres at det er virksomheten som er ansvarlig for at prosedyrene er utarbeidet slik at denne type legemiddelhåndtering er forsvarlig.  

Legeforeningen savner en redegjørelse for omfanget av kostnader knyttet til innføring av minimumskrav til lokaler for legemiddelhåndtering og etterlyser dette.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv