Høring - endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet

17. desember 2015

Høringsfrist 02.02.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeidstilsynet om endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet. Høringen har kommet både fra Arbeidstilsynet og Akademikerne.

Om høringen: Vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring i mange bransjer. Levekårsundersøkelser viser at mellom fem og seks prosent av de sysselsatte utsettes for vold eller trusler minst en gang i måneden. Å bli utsatt for vold og trusler kan ha særlig alvorlige konsekvenser både fysisk, psykisk og sosialt. Selve risikoen for å bli utsatt for vold eller trusselsituasjoner er også en belastning for arbeidstakerens psykososiale arbeidsmiljø. Vold og trusler i arbeidslivet er forbundet med store omkostninger for samfunnet, for virksomhetene og for den enkelte arbeidstaker som måtte rammes.

Arbeidstilsynet foreslår en utdypende regulering av vold og trusler om vold som arbeidstakere kan utsettes for. Forslaget er blant annet et resultat av en kartlegging Arbeidstilsynet har gjort i samarbeid med partene i arbeidslivet.  

Sekretariatet legger til grunn at forslagene støttes. Foreningsleddene bes om å komme med innspill til særskilte områder som bør vies mer oppmerksomhet og evt. andre tiltak som må på plass.

Forslaget finnes her: http://www.arbeidstilsynet.no/seksjon.html?tid=207516

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for jus og arbeidsliv