Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

06. oktober 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring Helsedirektoratet om utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0.

Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) benyttes for elektronisk kommunikasjon mellom pleie - og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og helseforetak. Bakgrunn for revisjon PLO 2.0 er at sektoren har meldt inn behov for endringer og videreutvikling. PLO-meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har vært bygget rundt pasienten sin innleggelse og utskrivelse fra sykehus. Revidert versjon er nå tilpasset et større bruksområde (polikliniske pasientforløp, dagbehandling, interkommunale sykehjem, kommunal akutt døgnenheter (KAD). Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over den aktuelle standard og hvilke krav som settes.

Les mer:
https://ehelse.no/horinger/horing-standard-for-pleie-og-omsorgsmeldinger-versjon-20

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling