Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

06. oktober 2015

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet 
Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 OSLO  

Deres ref.:

15/8087

Vår ref.:

15/4421

Dato:

29.10.2015

Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0  

Helsedirektoratet har sent på høring forslag til standard for meldinger for elektronisk kommunikasjon mellom pleie - og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og helseforetak. Bakgrunn for revisjon PLO 2.0 er at sektoren har meldt inn behov for endringer og videreutvikling. PLO-meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har vært bygget rundt pasienten sin innleggelse og utskrivelse fra sykehus. Revidert versjon er nå tilpasset et større bruksområde (polikliniske pasientforløp, dagbehandling, interkommunale sykehjem og kommunal akutte døgnenheter (KAD).  

Legeforeningen mener:

 • Standard for PLO 2.0 er en nødvendig revisjon. Legeforeningen er bekymret for at manglende bakover-kompatibilitet kan gjøre at innføring av standarden blir meget krevende med stor risiko for en vanskelig overgangsfase, og etterlyser en beskrivelse av hvordan implementering skal gjennomføres.
 • Legeforeningen er bekymret for at kostnader knyttet til implementering av standarden gjør at den ikke blir tatt i bruk av alle aktørene. Ved fullfinansiering av hele implementeringsløpet inkludert utvikling i EPJ kan risikoen senkes.
 • Legeforeningen vil påpeke at meldingene fortsatt har preg av å være administrativt rettet og ikke klinisk, slik at det gjenstår en rekke uløste kliniske behov.
 • Legeforeningen vil uttrykke skuffelse over fortsatt satsing på særnorske kodeverk uten plan for mapping mot åpne standarder  

Behovet for en revisjon
Legeforeningen anerkjenner behovet for en revisjon og ønsker denne velkommen. Revisjonen tar utgangspunkt i gjeldende arkitektur og teknologi i sektoren. Allikevel ønsker Legeforeningen at arbeidet med modernisering av IT-løsningene hadde vært mer kraftfull og med raskere fremdrift, og er skuffet over at det ikke utprøves andre mer moderne teknologivalg for utveksling av informasjon slik som f.eks. åpne APIer. Legeforeningen er positiv til enhver teknisk forenkling som gjør det raskere å få til forbedringer, og slikt sett er det positivt at fremtidige PLO-meldinger skal som minimum kunne ha vedlegg av formatene JPG, PDF og XML. Dette er et betydelig skritt fremover som kan endre måten vi bruker PLO-meldinger på og legger forholdene til rette for enklere kommunikasjon mellom instanser som fastlege hjemmesykepleie og spesialisthelsetjeneste. Det er imidlertid en illustrasjon av prioriteringsutfordringene i utviklingen av kommunikasjonsløsninger at vedlegg til meldinger ikke først utvikles der betydningen for pasientsikkerhet og effektivitet vil være størst, i grensesnittet mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, og internt mellom virksomheter i spesialisthelsetjenesten.  

Bekymringer for innføring
PLO-meldinger utgjør et stort volum og har blitt en viktig del av arbeidsrutinene, og må derfor fungere knirkefritt. I denne arkitekturen er ikke helheten bedre enn det svakeste ledd. Legeforeningen kan ikke se at det foreligger en plan for innføring av standarden, ei heller en risikovurdering av utvikling og innføring av denne endrede standarden.

Det må utføres en kontrollert pilotering og dertil hørende evaluering i klinisk praksis mellom alle aktuelle EPJ-systemer, med eventuell revisjon av standarden hvis nødvendig. En løsning for at ny og gammel versjon kan brukes samtidig, må testes ut nøye. Bredding må skje uten at brukerne skal heftes med usikkerhet om hvilken versjon mottaker bruker. Innføring må planlegges, koordineres og gjennomføres meget nøye for å unngå potensielt pasientfarlige situasjoner som bare kan håndteres ved å ta i bruk papir og fax igjen.  

Bekymring for manglende finansiering av utvikling
Legeforeningen er bekymret for at kostnader knyttet til implementering av standarden gjør at den ikke blir tatt i bruk. Standarden vil kreve en hel del utvikling av de EPJ-systemene som bruker dem i dag. Det er anerkjent at alle leverandørene har utfordringer med underkapasitet og lang ventetid på nyutvikling. Dermed er det stor risiko for at utvikling av løsningen blir forsinket eller vil mangle. Ved fullfinansiering av hele implementeringsløpet inkludert utvikling i EPJ kan risikoen senkes. Krav som stilles til videre utvikling av EPJ-systemene i pleie- og omsorgstjenestene og ved legekontorer må besørges inndekket av den myndighet som stiller kravene.  

Meldingenes innhold
Liksom EPJ-systemene i pleie- og omsorgstjenesten i for stor grad er innrettet mot de pasientadministrative og ikke mot de kliniske oppgavene, bærer denne høringens forslag preg at dette dessverre også fortsetter i kravene til de elektroniske meldingene. Det kan se ut til at standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten er utviklet ut mer ut fra saksbehandleres enn helsepersonellets behov. Det er viktig at sykehjemslegen får rask og sikker tilgang til nødvendig dokumentasjon om pasienter når de er innlagt i sykehjem.

Konkrete krav til forbedringer av utkastet til standard:

 • Tag/merkelapp for å skille mellom type virksomhet som fastlegen sender melding til, ex: sykehus/poliklinikk, forsikring, KAD-enhet, NAV mv. Det bør utformes standard for slik tag.
 • Emnefelt bør være synlig i fortløpende journal og i korrespondanseoversikt
 • Meldingen må automatisk legges i korrespondanseoversikt med synlig emneord, med lenke i fortløpende journal.
 • M25 (multidosemelding og legemidler i bruk) må kunne sendes alene som enkel dialogmelding
 • M25 fra fastlege bør automatisk legge seg inn i mottakende EPJ i kommunehelsetjenesten med fastlegens signatur for å unngå manuell inntasting av legemidler med fare for feil.
 • Man bør unngå bokser og rammer i visningsfilene. Teksten i meldingene må kunne kopieres og trekkes ut på enkelt vis. Visningen bør skille godt mellom meldingstypene.
 • Mulighet for å hake av for hvilke kapitler som skal inngå i meldingen, for å unngå at samme informasjon blir sendt flere ganger. Mottaker vet ikke at det er kopi av tidligere tekst, og skal slippe å bruke tid på å lese kopier.
 • Særlig gevinst i at de to meldingstypene er bærere for ulike maler. Malene kan endres med endrete behov, og det kan legges til maler.  

Den norske legeforenings sentralstyre
Etter fullmakt 

Geir Riise
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Avdelingsdirektør

 

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling