Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

03. juni 2015

Høringsfrist 03.08.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over aktuelle standarder og andre kravdokumenter for de ulike virksomhetstypene. Nærmere opplysninger om alle standarder som er obligatoriske med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten eller annen forskrift, samt standarder anbefalt av Helsedirektoratet eller annen offentlig myndighet, finnes i utkastet.

Referansekatalogen er inndelt i følgende temaer:

  • Informasjonssikkerhet
  • Kodeverk, terminologi mv
  • Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal
  • Elektronisk samhandling

I høringsbrevet fra Helsedirektoratet presenteres noen utvalgte spørsmål som Helsedirektoratet særlig ønsker tilbakemelding på.  

Det vil være nødvendig å endre innholdet i referansekatalogen over tid. Den vil derfor ifølge Helsedirektoratet bli oppdatert fortløpende på ehelse.no, og en oppdatert pdf-versjon av katalogen vil publiseres minst en gang i året. 

Les mer om høringen: https://ehelse.no/horinger/horing-referansekatalog-over-ikt-standarder-i-helse-og-omsorgstjenesten   

 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling