Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

18. mai 2015

Høringsfrist 07.08.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og forsking.

Stortinget har slutta seg til forslaget til ny obduksjonslov (Prop. 38 L (2014-2015) transplantasjonslov og obduksjonslov), jf. Innst. 223L (2014-2015). Helsedepartementet mener det er behov for å revidere gjeldende forskrifter som følge av forslaget om ny obduksjonslov.

En del av reglene som i dag er gitt i forskrift er foreslått flyttet inn i loven. Formål og virkeområde skal fremdeles gå frem av forskriften. Det blir videre foreslått regler om hva slags informasjon som skal følge legens krav om obduksjon. Kravene til hvordan liket skal behandles, med unntak av de reglene som er foreslått tatt inn i obduksjonsloven, blir foreslått videreført.

Det skal gå frem av forskriften hvilke institusjoner som skal kunne få utlevert avgitte lik. Ansvar og myndighet etter forskrifta blir foreslått lagt til universitetet. Det blir foreslått å videreføre krav til registrering av opplysninger om liket og bruken av det. Det blir også foreslått at reglene om hva liket kan brukes til og hvordan det skal behandles, skal videreføres. Det skal holdes avskjedsseremoni i tråd med ønsker til avdøde eller de pårørende til avdøde før liket blir overført til det aktuelle universitetet.

Les om høringen:https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/hoyring--forslag-til-ny-forskrift-om-obduksjon-og-avgjeving-av-lik-til-bruk-i-undervisning-og-forsking/id2409274/

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv