Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

18. mai 2015

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO  

Deres ref.:

 

Vår ref.:

15/2546

Dato:

27.08.2015

Høringssvar - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgivelse av lik til bruk i undervisning og forskning  

Det vises til ovennevnte høring. Legeforeningen takker for anledningen til å uttale seg. Høringsdokumentet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen støtter forslaget. Forskriften tydeliggjør at også leger utenfor sykehus kan fremsette medisinsk krav om obduksjon. Dette er en nødvendig presisering hvor det hittil har vært uklarhet. Videre mener vi de helt avgjørende hensyn til respekt og verdighet for den avdøde og de pårørende er godt ivaretatt i forskriftsforslaget.  

Avslutningsvis vil vi bemerke at det i utkastet til forskriften § 3 punkt 2 bør tilføyes at legen også skal opplyse om de pårørende har opplyst at de kjenner til forhold som gir grunn til å tro at avdøde ville ha motsatt seg uttak av biologisk materiale fra avdøde til bruk i undervisning eller forsking. Dette da det i forslaget til den nye obduksjonsloven § 7 tredje ledd, jf. første ledd fremgår at de pårørende skal, så sant det er mulig, spørres om det foreligger forhold som tilsier at den døde ville ha motsatt seg uttak av biologisk materiale fra avdøde til bruk i undervisning eller forsking. Det er viktig å sikre at avdødes (presumerte) ønske blir hensyntatt også i relasjon til dette formålet.  

Med hilsen
Den norske legeforening  

Geir Riise
Generalsekretær

Lars Duvaland
Avd.direktør/advokat

Saksbehandler: Helga Bysting

Dokumentet er godkjent elektronisk 

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv