Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

03. februar 2015

Høringsfrist 24.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny papirversjon av helsekort for gravide.

Helsedirektoratet mener at eksisterende helsekort bør oppdateres og har mottatt mange faglige innspill om dette. Direktoratet har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av papirbasert løsning fordi de har avventet utvikling av et elektronisk helsekort for gravide. Det er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet ser ikke i dag en slik løsning i nær fremtid.  

Helsekortet som journalføringsdokument skal understøtte faglig forsvarlighet i påvente av elektronisk helsekort for gravide. Det er anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som ifølge Helsedirektoratet legger føringer for endringene. Ifølge Helsedirektoratet vil ingen av endringene endre gjeldene praksis eller anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer.  

I høringsbrevet fra Helsedirektoratets nevnes alle forslag til endringer.

Les mer: http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/invitasjon-til-horing-pa-ny-papirversjon-av-helsekort-for-gravide.aspx.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling