Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

03. februar 2015

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs Plass
0130 Oslo  

 

Deres ref.: 14/6172-27 Vår ref.: 15/608 Dato: 27.02.2015


Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide 
 

Legeforeningen har mottatt til høring fra Helsedirektoratet ny papirversjon av helsekort for gravide (IS-2253) med tilhørende kontinuasjonskort og veileder for utfylling.  

Helsedirektoratet anfører at man har mottatt mange faglige innspill om at eksisterende helsekort bør oppdateres. Helsekortet som journalføringsdokument skal understøtte faglig forsvarlighet i påvente av elektronisk helsekort for gravide. Det er anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som ifølge Helsedirektoratet legger føringer for endringene. Ifølge Helsedirektoratet vil ingen av endringene endre gjeldende praksis eller anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer.    

Direktoratet opplyser at man har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av papirbasert løsning fordi man har imøtesett utvikling av et elektronisk helsekort for gravide. Det er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet angir at dette ennå ikke er mulig pga. behov for utvikling av felles standard for elektroniske pasientjournaler- og kommunikasjon på tvers av helsetjenesten (både innad i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten), samt behov for å utvikle adekvate sikkerhetsløsninger og annen IKT- infrastruktur.  

Legeforeningen anser denne beskrivelsen som noe upresis.

Det er etter Legeforeningens mening mulig å etablere automatisert elektronisk utveksling av informasjon mellom ulike EPJ-systemers helsekort for gravide basert på dagens meldingsutvekslingsstandarder. Alternativt kan det etableres et web-grensesnitt ved gjenbruk av den generiske plattformen som er etablert for nasjonal kjernejournal.  

Legeforeningen finner det uhensiktsmessig at direktoratet ikke har prioritert dette i en elektronisk løsning. Videreføring av et revidert papirskjema med svært begrenset plass til tekst som må fylles ut for hånd fremstår som umoderne, og bidrar ikke til et nødvendig kvalitetsløft innenfor dokumentasjon i svangerskapsforløpene. Når man så langt ikke har utviklet elektronisk helsekort som ved endring av informasjon hos en aktør oppdateres hos de øvrige aktørene (fastlege, praktiserende gynekolog, helseforetak og jordmor i helsestasjon) er det slik at aktørene hver for seg i dag i all hovedsak bruker elektroniske pasientjournaler, men allikevel tvinges til fortsatt å måtte gjøre dobbeltarbeid for å oppfylle journalforskriftens krav til dokumentasjon, så lenge dette papirskjemaet finnes.  

Legeforeningen vil advare mot at en ny papirversjon av Helsekort for gravide enda en gang vil føre til nedprioritering av den nødvendige oppgaven med å utvikle en elektronisk og kommuniserende versjon. Dette medfører etter vårt syn at personsensitive helseopplysninger oppbevares usikret, dobbel journalføring med risiko for feil, samt at relevant og nødvendig informasjon ikke kommer frem til rett mottaker.  Økte muligheter for rapportering og kvalitetsforbedring går også tapt i denne ventetiden, når mer enn en halv million møter mellom gravide kvinner og helsevesenet hvert år fortsatt vil mangle gode dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy.  

Ny papirversjon av Helsekort for gravide vil fortsatt ha gjennomslag for henvisning til ultralyd og for å søke fødeplass. Henvisning til ultralyd gjøres de fleste steder som elektronisk henvisning. Søknad om fødeplass gjøres på ulike måter. Mange helseforetak har egne skjemaer for dette som kvinnen sender inn selv.

Legeforeningen mener at søknad om fødeplass bør gjøres elektronisk som en vanlig henvisning.  

Om de foreslåtte endringer i helsekortet

Det er relativt beskjedne endringer som er foreslått. Endringer som kun flytter eksisterende informasjon til andre steder på skjemaet bør ikke gjennomføres. Dette dreier seg i stor grad om pasientadministrativ informasjon, som hos de fleste aktørene fylles ut elektronisk. Flytting vil dermed ikke påvirke praktisk arbeidsflyt men øke mengden omprogrammeringsarbeid i de forskjellige EPJ-systemene i helsetjenesten.  

I forslag til nytt skjema er det nå lagt inn egne felt for blodsukkerbelastning og for toxoplasmose- serologi selv om disse bare skal gjøres på indikasjon. Særlig for toxoplasmose-serologi er det allerede i dag langt fler som får utført disse undersøkelsene enn der hvor det er indikasjon. Å lage egne felt for disse kan virke uheldig ved å øke andelen gravide hvor svak indikasjonsstilling gir vanskelige tolkbare resultater, økte kostnader og unødvendige bekymringer.   

Ny versjon har små felt for informasjon om tidligere svangerskap, og avkryssing for provosert abort er fjernet. Det er heller ikke felt for gruppe B streptokokk -status, ferritin-nivå, og eventuelt anbefalte tilskudd av tran og jern.  

Den oppdaterte versjonen har endret symfyse-funduskurven basert på data fra en stor svensk populasjon, og den er nok mer i tråd med reelle målinger også for dagens norske gravide.  

Undersøkelse på kronisk hepatitt B-bærerstatus er ennå ikke blitt en rutineprøve, men det er bra at det nå foreslåes et eget felt for dette.  Det er hvert år noen barn av smitteførende mødre som blir kroniske hepatitt B-smittebærere fordi mors status ikke avdekkes i svangerskapet og dermed ikke er kjent slik at profylakse for barnet kan settes i gang umiddelbart etter fødselen.  

Legeforening støtter at informasjon om vold i nære relasjoner ikke skal føres i helsekortet.  

Konklusjon

Det er i sum beskjedne endringer som er foreslått i den nye helsekortet for gravide. Endringene vil allikevel utløse et behov for programmeringsarbeid hos alle EPJ-leverandørene, og dette vil trolig medføre at gammel og ny versjon vil bli brukt parallelt i ganske lang tid fremover. Det kan derfor diskuteres om det i det hele tatt er riktig å innføre en ny papirversjon nå fremfor å bruke behovet for revisjon til å utvikle en elektronisk versjon.  

Med hilsen
Den norske legeforening 

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Jan Emil Kristoffersen
fagsjef/lege

 

 

 

 

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling