Høring - ambulanseflytjenesten 2019 til 2030

03. mars 2016

Høringsuttalelse

Luftambulansetjenesten ANS 
Postboks 235
8001 Bodø 

Deres ref.:

2015/45-25

Vår ref.:

16/1508

Dato:

08.03.2016

Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 – fremtidig struktur og kapasitet  

Det vises til brev fra Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS av 24.02.16.  

Dagens avtaler om kjøp av ambulanseflytjenester utløpet 30. juni 2019, Luftambulansetjenesten ANS skal på vegne av helseforetakene inngå ny avtale om ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i Norge.  

Norge er et langstrakt land, og luftambulansetjenesten har en avgjørende rolle i ivaretakelsen av et likeverdig helsetilbud til befolkningen. Flyflåten bidrar til avgjørende beredskap av akutte medisinske hendelser, særlig i Nord-Norge og på Svalbard. Videre bidrar flyene til at svært syke pasienter, med større utstyrsbehov, kan være mobile over hele landet.  

Fra et medisinskfaglig ståsted understreker Legeforeningen viktigheten av en generelt sterk prehospital tjeneste, og spesielt en styrking av luftambulanseflytjenesten. Legeforeningen mener det prehospitale tilbudet er en avgjørende del av den større behandlingskjeden, og at denne må være harmonisert med øvrig medisinsk utvikling. Legeforeningen mener dagens fly ikke ivaretar dette.  

Mens den flyoperative delen av luftambulansetjenesten tillegges det nasjonale organet Luftambulansetjenesten ANS, er det helseforetakene som server de medisinske behovene, slik som medisinsk personell. Legeforeningens erfarer at det er variasjon mellom helseforetak hva gjelder å skape et likt tilbud for ambulanseflyene over hele landet. Legeforeningen mener det er behov for et nasjonalt samstemt tilbud, og et mer systematisk arbeid med standardisering av medisinsk kvalitet i ambulanseflyene. Legeforeningen mener også at kompetansen for de som rekvirerer luftambulansetjenesten må sikres. Det er dessuten behov for en nasjonal standard av ledninger og koblinger i bruk ved ulike helseforetak og luftambulansetjenesten.  

Legeforeningen prioriterer pasientsikkerhet. Dette gjelder også svært syke pasienter, med komplekse behov og stor bruk av utstyr. For denne gruppen må man av pasientsikkerhetshensyn påregne et økt behov for å hente og bringe ved sykehusene (slik det i dag gjøres ved kuvøse- og ECMO-transport). Det vil medføre økt risiko å skifte monitoreringsutstyr og transportteam på selve flyplassen. Legeforeningen mener at effektivitetshensyn må vike for pasientsikkerheten i slike tilfeller av spesialtransport. Dette kan innebære at man må åpne for muligheten av at overlevering i spesielle tilfeller må skje på sykehus og at medisinsk personell på luftambulansen må kunne hente/følge pasienten.  

Legeforeningen mener dagnes flyflåte er uegnet til å møte beredskaps- og spesialtransportsutfordringene beskrevet ovenfor. Legeforeningen foreslår en styrking av luftambulansetjenesten med to jetfly. Dette vil imøtegå behovet for økt beredskap i Nord-Norge og på Svalbard, samt behovet for spesialtransport av pasienter med stort utstyrsbehov over hele landet. To fly gir betydelig bedre kapasitet enn ett.  

Den norske legeforeningens sentralstyre,

Etter fullmakt  

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling