Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

31. oktober 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for håndtering av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) - CBRNE.

Retningslinjeutkastet er utviklet av en arbeidsgruppe forankret i Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved Oslo universitetssykehus HF, i samarbeid med Helsedirektoratet og relevante fagmiljøer. Ifølge Helsedirektoratet finnes det lite samlet dokumentasjon innen dette feltet. Direktoratet har oppfattet det slik at det er stor usikkerhet i helsetjenesten om hvordan pasienter med ulike CBRNE-skader skal behandles og om hva som er riktige beskyttelsestiltak for helsepersonell. Retningslinjene skal hjelpe helsepersonell og annet innsatspersonell med å foreta riktige valg som redder liv og begrenser skade, f.eks. ved hendelser som terroranslag, tunnelbranner, utbrudd av nye typer høyrisikosmittesykdom, samt kjemiske og radiologiske industriuhell og ulykker under transport av farlig gods. Retningslinjen inneholder anbefalinger knyttet til både medisinsk behandling, beskyttelsestiltak og organisering og samhandling på skadested. Om oppbygningen av retningslinjen skriver direktoratet at deler av teksten har mer preg av veiledning, både til helsepersonell og til samhandlende nødetater.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling