Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

11. februar 2016

Høringsfrist 30.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen.

Anbefalinger som ligger i utkastet er:

1. Minimal intervensjon bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner
2. Alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning
3. Alle som ønsker å slutte å røyke bør vurderes med tanke på medikamentell behandling  

Nytt i denne versjonen versus gjeldende retningslinje er gjennomgang av de viktigste anbefalingene i sammenlignbare lands retningslinjer.  

Legeforeningen har tradisjonelt sett ment at det viktigste tiltaket for å redusere tobakksbruk er strukturelle tiltak som å øke pris og redusere utsalgssteder og strengere håndheving av aldersgrense. Sekretariatet ønsker innspill på om retningslinjene er nyttige for fastlegene – og eventuelt hvilke forutsetninger som må på plass for at fastlegene i større grad kan hjelpe pasienter med å slutte å røyke.  

Om arbeidet med retningslinjen: Ny Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen vil erstatte røykeavvenning i primærhelsetjenesten- retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning, fra 2004. Gjeldende retningslinje for røykeavvenning i primærhelsetjenesten er fra 2004 (IS-1171). Blant annet tilgang til nye medikamenter gjorde at det ble igangsatt et revideringsarbeid i 2009. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2011. Etter dette ble det en lengre pause i arbeidet i 2012 og 2013 pga. andre bestillinger, og i etterkant av dette ble mye av kunnskapsgrunnlaget gjennomgått på nytt i 2014. Innholdet er tilpasset nye interne krav til arbeid med retningslinjer og nytt digitalt publiseringsverktøy i 2015.  

Høringsutkastet er lagt ut her: http://helsedirektoratet.no/horinger/roykeavvenning-hos-fastlegen.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling