Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

26. juli 2016

Høringsfrist 25.09.2016

Fristen er utløpt

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber om kommentarer til rapporten og til de forslag som legges frem.

Departementet ber om at innspill som gis til rapporten er konsise og følger rapportens oppbygging. Under følger rapportens inndeling og departementets ønsker om innspill. Rapporten er delt inn på følgende måte:

1. Nasjonale mål og retningslinjer

Vitenskapelig publisering foregår i en internasjonal kontekst. I formuleringen av nasjonale mål for åpen tilgang må Norge derfor forholde seg til hva som skjer i andre land og ikke minst i overnasjonale organer, spesielt EU. Dersom det er punkter som vurderes som å mangle ber vi om at dette kommer frem i høringssvaret. Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i rapporten.

2. Tiltak og forutsetninger

For å lykkes med å implementere retningslinjene og få til en raskest mulig overgang til åpen publisering, foreslår arbeidsgruppen en serie tiltak som skal bidra til å endre praksis både hos den enkelte forsker, i forskersamfunnet som helhet, hos forlag, og i forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner og myndigheter. Arbeidsgruppen har forsøkt å balansere behovet for nasjonal styring og hensynet til de enkelte institusjonenes autonomi. Departementet ber om respons på de forelagte forslagene.

3. Bakgrunn og drøfting

Arbeidet for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner har foregått i mange år. Det gjenstår mye arbeid før de forskningspolitiske målene på området er realisert, og arbeidsgruppen mener at det er en del av forskersamfunnets ansvar å få bedre fremdrift i dette arbeidet. I del tre av rapporten drøftes en del sentrale problemstillinger rundt arbeidet med åpen tilgang. Departementet ber om respons på den drøftingen som er gjort og ber samtidig om å belyse relevante aspekter som ikke er tatt opp i denne drøftingen.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling