Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

27. januar 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget.

Arbeidstidsutvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og legger fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling, kveldsarbeid, medleverordninger, og den såkalte en- tredjedelsregelen i petroleumssektoren. Det foreslås også enkelte særregler for skift- og turnusordninger. Se høringsbrevet fra Legeforeningen for hvilke kapitler som er mest relevante.

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv