Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

27. april 2016

Høringsfrist 30.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Om høringen: Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienes dag 5. mai, utarbeidet utkast til ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Veilederen er ment for bruk i sykehus, i sykehjem, utdanningsinstitusjoner (medisinske fakulteter, sykepleierhøgskoler, hjelpepleierutdanningen osv), innen psykiatri og andre helseinstitusjoner. Prinsippene i veilederen kan også brukes i hjemmebaserte helsetjenester, klinikker, legekontor, tannlegekontorer og helsestasjoner.

Viktig informasjon om prosessen: Folkehelseinstituttet sendte utkast til Nasjonal veileder for håndhygiene på høring 1. april med frist 17. april. Legeforeningen ga tilbakemelding til Folkehelseinstituttet om at den knappe høringsfristen ikke gjorde det mulig for Legeforeningen å gi et svar som var forankret blant medlemmene og derfor avstod fra å svare. Folkehelseinstituttet ga Legeforeningen anledning til å komme med innspill før veilederen publiseres som e-bok høsten 2016. Eventuelle endringsforslag vil da kunne innarbeides før publiseringen av e-boken.  

Les om høringen: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Area_7064&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent
_6263=7064:0:25,6493&Area_7064=6178:118392::0:7065:1:::0:0


De høringsinstansene som allerede har svart Folkehelseinstituttet direkte (innen deres frist 17. april) anmodes om å sende kopi av sitt høringssvar til Legeforeningen.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling