Endring i vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten

11. september 2017

Høringsfrist 01.10.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.

Tiltaket er en oppfølging av stortingsmelding nr. 26 (2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste, hvor det ble informert om at regjeringen ønsker å utrede muligheten for å tildele fastlønnstilskudd til kommunene også når fysioterapeuten har en driftsavtale med kommunen. Regjeringens mål har vært å gjøre fysioterapitjenesten mer fleksibel for kommunene.

Ordningen med fastlønnstilskudd ble innført for både leger og fysioterapeuter med kommunehelseloven i 1984. Fastlønnstilskuddet for leger falt bort med innføringen av fastlegeordningen i 2001. Formålet med ordningen da den ble innført var å gi kommunene valgfrihet, ved at de kan velge mellom driftstilskudd til selvstendige næringsdrivende eller å ansette fysioterapeuter med fast lønn. Tiltaket skulle også sikre at alle pasientgrupper ble like godt ivaretatt.

Endringene som foreslås er ment å skape mer fleksibilitet for kommuner som ønsker å benytte kvalifisert personell i begge tilknytningsformer. Departementet skiver i høringsnotatet at fordelen med den nye ordningen er at kommunene da kan velge å benytte samme fagperson til selvstendig, kurativ fysioterapivirksomhet og til forebyggende og behandlende virksomhet på vegne av kommunen. Departementet skriver at ulempen med forslaget er at endringene kan medføre en utgiftsøkning for staten hvis kommunene i stor grad ønsker å gjøre om på stillinger og avtalehjemler, og derfor søker om fastlønnstilskudd for flere fysioterapeuter enn i dag.

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv