Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

21. desember 2017

Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Deres ref.: 17/224131-2
Vår ref.: 17/7039
Dato: 20.03.2018

Legeforeningen takker for brev fra Vegdirektoratet om endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften. I all hovedsak er dette justeringer for å harmonisere regelverket med EU-regler.

De fleste endringene dreier seg om ikke-medisinske forhold, men ett avsnitt er om sjåfører med diabetes og når helsekravet skal være oppfylt etter anfall av hypoglykemi: "Lemping av helsekrav for førerrett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi." Det foreslås at man skal få førerrett 3 måneder etter siste hypoglykemiperiode dersom "relevant spesialist bekrefter risikoen for nytt anfall i våken tilstand av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav, og at førere følges opp med jevnlig legekontroll". Her må det presiseres hvilke spesialiteter som er relevante, bl.a. bør spesialister i allmennmedisin kunne uttale seg i slike spørsmål. Et annet viktig moment som Legeforeningen mener må presiseres, er at det må være pasientens ansvar å følge opp jevnlig legekontroll. Legen kan ikke forventes å følge opp at pasienten møter til kontroller for å holde kontroll med sykdommen slik at han/hun beholder sin førerrett.

Hva gjelder endringsforslagene i førerkortforskriftens vedlegg 1 er disse etter vår oppfatning fornuftige. Ved eksempelvis andregangs alvorlig hypoglykemi vil helsekravet ikke være oppfylt for førerkortgruppe 1. Etter tre måneder vil helsekravet igjen være oppfylt under visse forutsetninger.

Gitt det faktum at helsekravet igjen vil være oppfylt innenfor en tidsperiode på 6 måneder vil lege ikke være meldepliktig til fylkesmannen. Dette skaper, i likhet med ordlyden i mange andre bestemmelser i vedlegg 1, usikkerhet omkring regelverket:

- Hvordan sikrer man at pasienten faktisk overholder forbud mot å føre motorvogn i denne perioden, og hvordan sikrer man at det blir gjennomført legeundersøkelse hvor dette «forbudet» oppheves?

- Hvordan kan vegmyndighet/politi sjekke at vedkommende ikke fyller helsekravet ved en ev. trafikkontroll?

- Har lege plikt til å utstede ny helseattest med tidsbegrensning og har pasienten plikt til å oppsøke trafikkstasjon for å få utstedt nytt førerkort (med denne helseattesten)?

Det er avgjørende at regelverket klargjør ansvaret til førerkortinnehaver og lege. Uklarheter i regelverket vil være en belastning for pasient-lege-forholdet.

Vi foreslår også følgende språklige endring: Dersom relevant spesialist bekrefter at det kun under søvn har vært anfall (flytte frem: under søvn) av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, og at det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn, kan det gis helseattest med anbefaling om førerrett for inntil ett år, deretter med inntil fem års varighet.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
generalsekretær 

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

 

 

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling