Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

21. desember 2017

Høringsfrist 25.02.2018

Fristen er utløpt

Vegdirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift om førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften.

De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjelder i hovedsak:
• Oppheving av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer enn ett år etter førerkortets utløpsdato
• Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU
• Endring i unntaksregel for førerkort ved føring av dumper med konstruktiv hastighet på over 30 km/t på varig fysisk avsperret område
• Innføring av overgangsregel for føring av mobilkran for personer med ubegrenset rett til å føre motorredskap
• Presiseringer knyttet til begrepet «fast bopel»
• Oppdatering av forskriftens definisjoner
• Enkelte mindre presiseringer og oppdateringer

Forslaget til endring i yrkessjåførforskriften gjelder gyldighetstid ved fornyelse av yrkessjåførkompetansebevis.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2103294

Se også Legeforeningens tidligere høringsuttalelser om endring av førerkortforskriften:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/?searchPhrase=f%C3%B8rerkort

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling