Høring - Endring av førerkortforskriften

11. juli 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall.

I oktober 2016 trådte et nytt vedlegg, vedlegg 1, til førerkortforskriften i kraft. Helsekrav til førerett ble som en følge av dette vesentlig mer detaljert enn tidligere, samtidig som adgangen til å få dispensasjon fra helsekravene ble sterkt innskrenket. Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall. Endringene er utarbeidet av Helsedirektoratet. Vegdirektoratet sender også på høring forslag til stadfesting av gyldighetstid for førerett.

Vegdirektoratet viser til at erfaring etter innføring av de nye bestemmelsene om legemiddelbruk har vist at dette har gitt uheldige utslag for pasienter med behov for legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og der legemiddelet ikke har særlig påvirkning på kjøreevnen. Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva er regulert i § 36 nr. 8 i nytt vedlegg 1. Forslaget i høringsnotatet er at innebærer at bestemmelsen i § 36 nr. 8 oppheves. Helsekravene ved bruk av disse legemidlene vil da i stedet bli vurdert etter den generelle bestemmelsen i vedlegg 1 § 35: "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko."

I høringsnotatet foreslås også en presisering av helsekrav til førerrett knyttet til epileptiske anfall i våken tilstand.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=1923126

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling