Høring - Endring av førerkortforskriften

11. juli 2017

Høring - Endring av førerkortforskriften

Legeforeningen takker for brev fra Vegdirektoratet om endring av vedlegg 1 i førerkortforskriften. Legeforeningen er glad for at tilbakemelding på de nye helsekravene blir tatt på alvor og at endringer nå blir iverksatt.

Legeforeningen støtter opphevelsen av § 36 nr. 8 og at bruken av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva reguleres av den generelle bestemmelsen i § 35. Vi ønsker å understreke at dette vil kunne føre til økt behov for spesialisterklæringer ettersom dette i enkelttilfeller vil kunne kreve høyere kompetanse enn det som kan forventes fra en allmennlege.

Vi støtter også presiseringen av § 20 om at det klart skal fremgå at helsekravene til førerrett i
førerkortgruppe 1 er oppfylt etter ett år uten epileptiske anfall i våken tilstand, dersom nevrolog vurderer at det er lav årlig risiko for anfall mens førerkortinnehaver er våken.

Legeforeningen støtter forslaget om at stadfesting av beregning av gyldighet for førerrett fra helseattestens utstedelsesdato i § 4-1.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Rise 
generalsekretær 

Bjarne Riis-Strøm
fagdirektør

 

 

 

 

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling