Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

01. september 2017

Høringsfrist 19.10.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse fikk i 2016 i oppdrag å gi en faglig anbefaling om hvordan tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten best kan implementeres, og hva som skal være normal gyldighetsperiode for antibiotikaresepter.

Ifølge Helsedirektoratets vurdering vil en normal gyldighetsperiode på ti dager for antibiotikaresepter være hensiktsmessig og faglig forsvarlig ved vanlig bruk, men at forkortet gyldighetsperiode bør ikke gjelde antibiotika forskrevet på blåresept. For å implementere ordningen foreslår Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse at det legges inn 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Rekvirenten kan overstyre denne gyldighetsperioden i pasientjournalsystemet.

Departementet skriver i høringsnotatet at fordelen med den nye ordningen er at den vil tvinge rekvirenten til å foreta et aktivt valg dersom gyldighetsperioden for antibiotikaresepten skal være lenger enn 10 dager, samtidig som ordningen ikke krever ordningen manuell kontroll i apotek, slik tilfelle er for legemidler med ulike utleveringsbestemmelser i dag. Ulempen med forslaget er at ved forskrivning av papirresepter må rekvirenten gjøre et aktivt valg, og påføre gyldighetsperiode dersom den skal være kortere enn ett år.

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling