Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

01. september 2017

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet

Deres ref.: 17/2865
Vår ref.: 17/4493
Dato: 14.11.2017

Det vises til departementets brev av 16.8.2017.

I følge Helsedirektoratets vurdering vil en normal gyldighetsperiode på ti dager for antibiotikaresepter være hensiktsmessig og faglig forsvarlig ved vanlig bruk, men at forkortet gyldighetsperiode ikke bør gjelde antibiotika forskrevet på blåresept.

For å implementere ordningen foreslår Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse at det legges inn 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Rekvirenten kan overstyre denne gyldighetsperioden i pasientjournalsystemet.

Legeforeningen finner den foreslåtte endringen både fornuftig og lett anvendelig, og støtter forslaget.

Legeforeningen finner det hensiktsmessig at apotekene utleverer pakningsstørrelse i henhold til dosering og kurens lengde, og ber om at myndighetene ser nærmere på en løsning for dette.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Fagdirektør

 

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling