Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

05. januar 2017

Høringsfrist 15.02.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Stortinget har vedtatt at det skal etableres et slikt register. Innen rammene av et godt personvern skal KPR ifølge HOD bidra til å gi pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Registeret vil ha samme funksjon som Norsk pasientregister (NPR) har for spesialisthelsetjenesten.

 

Om høringen: KPR skal bygges opp trinnvis og på sikt utgjøre et helhetlig register for kommunale helse- og omsorgstjenester. Departementet foreslår at det i forskriften tas inn en liste over hvilke opplysningstyper som skal kunne registreres i KPR. Det er tatt utgangspunkt i data som allerede registreres og rapporteres eller meldes til ulike systemer – først og fremst data som i dag meldes til IPLOS og KUHR. I tillegg skal registeret inneholde opplysninger fra blant annet helsestasjons- og skolehelsetjenesten og fra tannhelsetjenesten. Det er et mål at registeret ikke skal medføre økt rapporteringsbyrde for virksomheter eller helsepersonell. I fremtiden vil en gjennomgående digital journalløsning for hele helsetjenesten være den viktigste datakilden for KPR ("én innbygger – én journal"). Departementet kommenterer i høringsnotatet at vesentlige funksjonelle mangler i eksisterende løsninger, samt problemer med kapasitet og kompetanse i kommunesektoren byr på utfordringer og at departementet derfor vurderer om staten i det videre arbeidet kan ta et større ansvar for å bidra til koordinert IKT-utvikling på tvers av kommunene, i samarbeid med kommunenes aktører. Helseregisterlovens utgangspunkt er at den enkelte registrerte gis størst mulig anledning til å bestemme over opplysninger om seg selv. Departementet foreslår derfor at det skal være reservasjonsrett mot registrering av andre typer opplysninger enn de som i dag inngår i KUHR og IPLOS, med unntak av administrative opplysninger som det ikke skal være reservasjonsrett for.

 

Legeforeningen har tidligere gitt innspill til utformingen og bruk av KPR. I dette høringssvaret var Legeforeningen tydelig på at et kommunalt pasient- og brukerregister kan gi nyttig informasjon om helsetjenesten, men er ikke tilstrekkelig for å oppnå kvalitetsforbedring. Legeforeningen mente også at KPR må spille sammen med praksisnært kvalitetsarbeid forankret i kliniske behov, og at KPR bør være basert på presumert samtykke med reservasjonsrett. Les Legeforeningens høringsuttalelse: https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2015/5526/hoeringsuttalelse/

 

Se også høringsbrevet fra Legeforeningen og les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-kommunalt-pasient--og-brukerregister-kpr/id2525625/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-23.12.2016

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv