Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

05. januar 2017

Innledning – hovedpunkter i Legeforeningens merknader
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Vi stiller oss kritiske til flere forhold i saken. Overordnet tar vi til orde for en generell reservasjonsadgang for dette registeret.


Legeforeningen viser til vårt høringssvar av 13. oktober 2015 til departementets forslag til nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og enkelte endringer i helsepersonelloven. Legeforeningen støtter hovedformålet og ambisjonene med et kommunalt bruker- og pasientregister, da et slikt register vil kunne bidra med verdifull informasjon om aktivitet og kostnad per pasientforløp mv. på et makronivå i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Det er viktig å sikre at beslutninger om, og i, helsetjenesten gjøres kunnskapsbasert. Data vi allerede samler inn må brukes på en måte som styrker kunnskapsgrunnlaget for beslutninger. Når nye datakilder og registre skal vurderes må dette gjøres i samarbeid med utøverne i
helsesektoren for å sikre relevansen. Det er internasjonalt bred enighet om at innsamling og gjenbruk av indikatorsett krever ulike tilnærminger avhengig av om formålet er styring, kostnadskontroll, forskning eller forbedringsarbeid. Selv om vi støtter hovedformålet bak KPR er vi usikre på om den fremlagte modellen for registeret vil nå sine målsetninger. Et slikt register alene vil ikke være tilstrekkelig for å skape virksomt lokalt forbedringsarbeid der tjenestene leveres.


Vi vil også peke på at forslaget i Prop. 106 L er godkjent av Stortinget med forutsetninger om videre utredning av enkelte punkter. Forslaget til departement innebar blant annet at man i forskriftsarbeidet skulle foreta en nærmere utredning av reservasjonsrett for enkelte opplysninger, og for bruk av opplysningene til enkelte formål. Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen har vist til at en slik utredning skal gjennomføres i forskriftsarbeidet (Innst. 373 L (2015-2016)). Legeforeningen etterlyser nærmere omtale og utredning av dette i
aktuelle høringsnotat.

Hovedpunkter i Legeforeningens merknader:

  • Sterk bevissthet om ivaretakelse av personvern, herunder i opplæring
  • Den foreslåtte reservasjonsadgangen er for snever og avgrensningene er i for liten grad begrunnet
  • Behov for å sikre dataintegritet gjennom forbedret diagnosesetting ved bedre kodesystemer og EPJ-verktøy - muligheter og begrensninger i analytisk potensial er uklart beskrevet
  • Forsiktighet ved eksport til kjernejournal
  • Kvalitetsutvikling må skje lokalt og være ledet av fagmiljøene selv
  • KPR må ikke stjele tid fra pasientbehandling
  • Det primære formål med EPJ må beskyttes
  • Nødvendig med en bredere debatt om praktiseringen av lovhjemlene som hjemler registrering av helseregistre uten reservasjonsadgang

 

 

Les hele høringsuttalelsen fra Legeforeningen i vedlagte dokument under.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv