Høring Forskrift til forskningsetikkloven

25. oktober 2017

Høringsfrist 17.11.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om arbeidet i forskningsetiske komiteer og utvalg, med hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 28. april 2017 nr. 23.

Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer innenfor forskningsetikk. Den nye forskriften forsøker å angi et spenn i hvor mange medlemmer og varamedlemmer de ulike komiteene og utvalgene skal bestå av, slik at departementet har mulighet til å vurdere hensiktsmessig størrelse på de ulike komiteene over tid.

Departementet er opptatt av å sikre at komiteene er beslutningsdyktige, da det er opplyst at noen komiteer har hatt problemer med å være beslutningsdyktige i komitemøter. Departementet foreslår med bakgrunn i dette at det generelt bør være et noe større handlingsrom og fleksibilitet når det gjelder antall komitemedlemmer. Det kan bl.a. bli behov for å kunne differensiere mellom de ulike nasjonale komiteene. Av hensyn til gode og effektive arbeidsprosesser opplyses det at det likevel ikke er ønskelig med for store komiteer.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv