Høring Forskrift til forskningsetikkloven

25. oktober 2017

Høringsfrist 17.11.2017

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om arbeidet i forskningsetiske komiteer og utvalg, med hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 28. april 2017 nr. 23.

Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer innenfor forskningsetikk. Den nye forskriften forsøker å angi et spenn i hvor mange medlemmer og varamedlemmer de ulike komiteene og utvalgene skal bestå av, slik at departementet har mulighet til å vurdere hensiktsmessig størrelse på de ulike komiteene over tid.

Departementet er opptatt av å sikre at komiteene er beslutningsdyktige, da det er opplyst at noen komiteer har hatt problemer med å være beslutningsdyktige i komitemøter. Departementet foreslår med bakgrunn i dette at det generelt bør være et noe større handlingsrom og fleksibilitet når det gjelder antall komitemedlemmer. Det kan bl.a. bli behov for å kunne differensiere mellom de ulike nasjonale komiteene. Av hensyn til gode og effektive arbeidsprosesser opplyses det at det likevel ikke er ønskelig med for store komiteer.

Saksbehandler

Stine Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv