Høring - Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1)

02. november 2017

Høring - Pakkeforløp hjerneslag (fase 1)

Helsedirektoratet

Deres ref.: 16/42480
Vår ref.: 17/6041
Dato: 12.12.2017

Det vises til Helsedirektoratets høringsbrev med tilhørende høringsdokumenter i form av et første utkast til pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (fase 1) og plan for videre arbeid med pakkeforløp hjerneslag (fase 2).

Helsedirektoratet har sett det som hensiktsmessig å utarbeide pakkeforløp for hjerneslag i tre faser. Fase 1 beskriver det anbefalte pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, med forslag på målepunkter med målformuleringer og forløpstider. Fase 2 omhandler det videre forløpet knyttet til spesialisert rehabilitering og kommunal rehabilitering. Fase 3 vil spesielt se på forløpet som handler om kommunal rehabilitering og overgangen spesialisthelsetjeneste – kommune. Målsettingen er at pakkeforløp hjerneslag vil kunne bane vei for detaljert ansvarsavklaring mellom forskjellige nivåer innen spesialisert rehabilitering og kommunal rehabilitering. Planen er at fase 1 av pakkeforløp hjerneslag skal lanseres og publiserer i desember 2017 sammen med revidert Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Direktoratet vil arbeide videre med fase 2 av pakkeforløpet i 2018.

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til fase 1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag. Direktoratet ønsker innspill på om målsettingen med pakkeforløp for hjerneslag blir ivaretatt med dette utkastet. Videre ønsker de innspill på målepunktene, beskrivelsene av disse, og om andre temaer burde vært med. Direktoratet ønsker også innspill på det videre skisserte pakkeforløpet og vedlagte plan for fase 2 med fokus på rehabilitering.

Pakkeforløp innebærer en nasjonal standard med beskrivelse av planlagte pasientforløp med fastsatt innhold og tidsfrister for de enkelte elementene i forløpet. Målsetningen med pakkeforløp er:
• Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp
o uten unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering
o likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
o god informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

Nasjonal standard skal ikke være til hinder for mer persontilpassede forløp der det tas hensyn til individuelle forhold og pasientens ønsker.

Legeforeningen har vurdert det utsendte forslaget til fase 1 av pakkeforløp hjerneslag og plan for fase 2.

Legeforeningen mener
Legeforeningen støtter i all hovedsak Helsedirektoratets forslag til pakkeforløp for behandling og rehabilitering for hjerneslag, men kommer med enkelte innspill til forbedringsområder knyttet til beskrivelse av pakkeforløpet og til spesifikke elementer i forløpet. Disse er oppsummert i vedlagte tilbakemeldingsskjema.

Pakkeforløpet må også innbefatte pasienter som skal ha sentralisert behandling for hjerneblødning.

Alle innspillene til målepunkter setter mer ambisiøse mål enn utkast til pakkeforløp hjerneslag. Legeforeningen ber om at disse gjennomgås ytterligere og blir gjenstand for ytterligere høring i fase 2 og fase 3, som ledd i det videre arbeidet med pakkeforløpet.

Legeforeningen oppfatter det skisserte pakkeforløpet som veldig teknisk, med mange og detaljerte målepunkter. Legeforeningen mener at det må være en forutsetning at høsting av data skjer som automatisk uttrekk fra eksisterende systemer. Det er også viktig at de valgte målepunktene gir mening for et pakkeforløp, og det bør gjøres en avveining om hvilke parametere som hører hjemme i en overvåkning av et pakkeforløp og hvilke som er så spesifikke at de hører hjemme i et kvalitetsregister/retningslinjer. Vi forutsetter at de relevante fagmedisinske foreninger er involvert i slike avveininger.

Målepunktene bør også utformes slik at de er i overensstemmelse med relevante måltall i internasjonale guidelines, som for eksempel "door to puncture" < 60 min., "door to recanalization" < 90 min. og "picture to puncture" < 90 min. for trombektomi (MP 6).

Det er også grunn til å problematisere mulighetene for dårlig datakvalitet med bakgrunn i at det er svært mange målepunkt i forløpet samt at noen av målepunktene er vanskelig dokumenterbare. Det kan være grunn til å sammenligne med overvåkning av pakkeforløpene for kreftbehandling hvor man har langt færre målepunkt.

Det vurderes positivt at det fremkommer av høringsutkastet at det skal tas hensyn til individuelle forhold (som for eksempel alder, komorbiditet og komplikasjoner) og pasientens ønsker. Omtalen av individuelt tilpassede forløp og brukermedvirkning bør imidlertid beskrives allerede innledningsvis i dokumentet.

Legeforeningen mener at også Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk karkirurgisk forening inkluderes i det videre arbeidet med fase 2 og 3 i pakkeforløpet.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

Vedlegg:

Vedlegg Tilbakemeldingsskjema_Legeforeningen

 

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling