Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne har sendt på høring utkast til sitt næringspolitiske dokument for 21-tallet.

Utkastet er basert på innspillene fra medlemsforeningene og Akademikerne N og Akademikerne P, samt drøftinger i styret.

Dokumentet ble senest drøftet i styremøtet 8. september.

Endelig utkast til Akademikernes næringspolitiske dokument skal forelegges styret 6. desember.

Legeforeningen har deltatt i arbeidet med å utforme dokumentet.

Akademikerne ber om synspunkter på den overordnede prinsippdelen, og innspill og synspunkter på konkrete politikkpunkter med tiltak og strategier.

Legeforeningens sekretariat ber om at foreningsleddene spesielt gir tilbakemeldinger på innhold som kan relateres til helse, og kommer med innspill på hva som eventuelt mangler for å styrke legenes posisjon.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv