Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

05. oktober 2017

Høringsuttalelse

Høring - innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

Sendt kun pr. e-post:
post@akademikerne.no

Deres ref.:
Vår ref.: 17/2837
Dato: 15.11.2017

Det vises til e-post av 19. september 2017 fra Akademikerne ved Grethe Lunde, hvor det bes om synspunkter på utkast til Akademikernes næringspolitiske dokument.

Legeforeningen har tidligere deltatt i arbeidet med å utforme dokumentet som ble sendt på høring. Høringsnotatet har nå vært forelagt relevante organisasjonsledd i Legeforeningen for uttalelse.

Etter Legeforeningens oppfatning er dokumentet som helhet svært godt; det tar inn over seg viktige trender og satsningsområder fremover. Myndighetene bør ta en aktiv rolle for at investeringer i norsk næringsliv i større grad kan bli bærekraftig også i fremtiden. I dag er det en for høy risiko ved investering i innovasjon og forskningsbasert utvikling, fremfor eiendom og godt etablert industri.

I det følgende vil vi kommentere punkter systematisert etter overskriftene i høringsutkastet. Det er til dels forslag til suppleringer under hovedpunktene, og til dels kommentarer til noen underpunkter i utkastet.

Forskning og utvikling i næringslivet

Etter Legeforeningens oppfatning bør en få frem at det er behov for å styrke samarbeidet mellom universitet, høyskoler, offentlige og private slik at det i større grad kan legges til rette for langsiktig forskningssamarbeid og doktorgradsprosjekter med likeverdig tilhørighet til flere instanser.

Kommersialisering av forskningsresultater er et punkt Legeforeningen ser på som svært viktig innen helse. Historisk har det ikke vært struktur eller tradisjon for en god sameksistens mellom næringsvirksomhet og akademia/forskning. Det finnes mye god forskning som kan gi ressurser og midler tilbake til forskningen forutsatt en mer profesjonalisert kommersialisering. De siste årene har det sprunget ut forskningsparker hvor det er bedre tilrettelagt for kommersialisering. Dette må det i enda større grad tilrettelegges for fremover.

Vekstfremmende skattesystem

Skattespørsmål generelt, og formuesskatten spesielt, er kontroversielle temaer med klare partipolitiske linjer. Vi reiser spørsmål ved hensiktsmessigheten av å ha slike spørsmål som en del av Akademikernes næringspolitikk.

Næringspolitikk for nyskaping

Underpunkt: "De sosiale vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Velferds- og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende må styrkes slik at de er på linje med ordningene til arbeidstakere."

Dette er en særdeles viktig sak for Legeforeningen. Mediadebatten i høst har avdekket en gryende rekrutteringskrise i fastlegeordningen. En del av denne debatten har problematisert næringsdrift som den foretrukne driftsform i fastlegeordningen. Dette er noe som har vært et viktig element så langt i Legeforeningens politikk. Vi mener dette er en god og effektiv måte å drive fastlegevirksomhet på. Likevel ser vi at stadig flere kvier seg for å gå inn i næringsvirksomhet som fastlege, og flere begrunner dette med manglende sosiale rettigheter i forhold til å være ansatt. Legeforeningen at det er viktig å styrke det økonomiske sikkerhetsnettet slik at næringsvirksomhet i små bedrifter blir mer attraktivt.

Legeforeningen støtter at Akademikerne setter søkelys på dette, og håper at innsatsen på dette området videreføres.

Underpunkt: "Det er behov for bedre tilgang på offentlige data og registre, som for eksempel helseregistre, for å skape nye tjenester og vekstbedrifter, uten at det går på bekostning av personvernet."

Legeforeningen vurderer at bruk av offentlige data og registre er forhold det er viktig å løfte frem, og vi ser at det er viktig med en hensiktsmessig utforming av regler på dette området. Innenfor helse har Norge tradisjonelt gode og omfattende registre. Dette vurderes av mange som en stor verdi, ikke minst med de nye muligheter som ny teknologi gir for mer effektiv og omfattende utnyttelse av data. Samtidig er det helt essensielt at dataene brukes på en måte som ivaretar den registrertes interesser, og dette gjelder især på helseområdet der opplysningene som er innhentet i svært stor grad knytter seg til pasientinformasjon avgitt i en fortrolig behandlerrelasjon.

Legeforeningen mener at det ikke ukritisk kan argumenteres for betydningen av bedre tilgang med tanke på en bærekraftig utvikling i næringspolitikken. Videre ser en allerede store utfordringer når det gjelder ivaretakelsen av personvern. Allerede i dag er det umulig for borgerne fullt ut å sette seg inn i hvor mye en gir fra seg av personlige opplysninger og på hvilken måte opplysningene blir brukt. Legeforeningen synes det er vanskelig å se for seg at offentlige registre i enda større grad skal kommersialiseres og utnyttes til økonomisk merverdi, uten at det vil uthule personvernet. En eventuell utvidelse på dette området vil forutsette forutgående og grundige vurderinger der befolkningens tillit til helsetjenestens forvaltning av helseopplysninger må stå helt sentralt. Naturligvis må det forutsettes at all utvikling på dette området er i overensstemmelse med personvernforordningens krav.

Kompetent eierskap

Legeforeningen mener anbefalingene ikke speiler behovet for de nødvendige etiske perspektivene som må ivaretas i eierskapsutøvelsen. Vi ber om at dette vurderes.

Underpunkt: "Det er behov for en vridning i skattesystemet, slik at det blir mer attraktivt å investere i kunnskap, fremfor å investere i maskiner og bygninger. Et forslag til virkemiddel er en skattekreditt med utbetaling tilsvarende ordinær bedriftsbeskatning, 25 %. Ved en slik ordning bærer myndighetene 25 % av risikoen ved kunnskapsinvesteringer i næringslivet, noe som gir bedriftene i utviklingsfasen både risikoavlastning og et likviditetstilskudd som de ofte sårt trenger."

Med forbehold for i hvilken grad skattepolitiske forhold bør fremgå av dokumentet (jf. ovenfor), støtter Legeforeningen et slikt forslag.

Offentlige innkjøp

Legeforeningen mener at det bør etableres et system for at relevante brukergrupper blir hørt i prosesser med innkjøp og evaluering av IKT og teknisk utstyr.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær 

Lars Duvaland
Direktør, jus og arbeidsliv

Saksbehandler: Øyvind Anmarkrud

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv