Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

18. mai 2017

Høringsfrist 25.07.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Hovedmålgruppen for retningslinjen er helsepersonell ansatt i spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene, samt beslutningstakere i helse- og omsorgsadministrasjon, både kommunalt og regionalt. Den reviderte versjonen omfatter ikke primærforebygging av hjerneslag. For dette vises det til nasjonal retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer som er under revisjon og hvor den eksterne høringen nettopp er avsluttet. Den reviderte utgaven av retningslinjen om hjerneslag omfatter heller ikke behandling av personer under 18 år.

Gjeldende nasjonale retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (IS-1688) er fra 2010. Høringsutkastet er revidert og oppdatert i tråd med gjeldende føringer.

Retningslinjen er inndelt i fire hovedkapitler og gir konkrete faglige anbefalinger om henholdsvis behandlingskjeden, akutt behandling, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneslag. I revideringen ble det lagt klare føringer om å redusere antall nasjonale anbefalinger slik at bare sentrale og viktige temaer som det er naturlig at Helsedirektoratet gir normerende anbefalinger om videreføres. Antall anbefalinger er derfor redusert fra ca. 430 til ca. 150 anbefalinger. I den eksisterende retningslinjen har metodene til Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) blitt brukt som verktøy for å gradere anbefalingene og vurdere kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget. Den reviderte utgaven er basert på GRADE-metodikken (Grades of Recommendation Assessment Development and Evaluation). 27 utvalgte temaer har vært gjenstand for revisjon med GRADE-metodikk, for de øvrige anbefalingene som er beholdt fra 2010, er det ikke gjennomført nye systematiske litteratursøk.

Direktoratet ber om tilbakemeldinger på det faglige innholdet, brukervennlighet, tydelighet og avgrensinger. Det bes spesielt om tilbakemelding på de 27 temaene (kliniske problemstillinger) som har gjennomgått en GRADE-prosess. Disse er merket med gult i tilbakemeldingsskjemaet. Utdypende svar og forslag til endringer og tydeliggjøringer der det er behov for det, ønskes velkommen. Dersom noen av anbefalingene som er videreført fra 2010 ikke lenger anses relevante, ønsker direktoratet tilbakemeldinger om dette. Også forslag til tiltak som kan sikre at retningslinjen tas i bruk og øke etterlevelsen, er ønskelig.

Høringsutkastet finnes på Helsedirektoratets sider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-ekstern-horing

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling