Nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

17. oktober 2017

Høringsfrist 10.12.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det sendes ut på høring rapport om nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi.

Det er tidligere vist at kvinner med epilepsi har en overhyppighet av fertilitetsproblemer, menstruasjonsforstyrrelser og hormonelle forstyrrelser. Kvinner med epilepsi opplever problemstillinger knyttet til prevensjon, svangerskap, amming, seksualitet og menopause. I tillegg er ofte psykiske problemstillinger aktuelle. Dette var bakgrunnen for et prosjekt mellom gynekologer og nevrologer i Norge der en styringsgruppe ledet av overlege dr. med. Line Sveberg Røste, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet ga ut Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi i 2011, i samarbeid med Den norske legeforening. Ny viten på området har kommet til, særlig innenfor svangerskap og amming, men også innenfor de andre gruppene. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet forslag til nye retningslinjer for behandling av kvinner med denne typen utfordringer. Faggruppen ber om tilbakemeldinger på forslaget som er utarbeidet.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling