Register over drap og vold med dødelig utgang

17. oktober 2017

Høringsfrist 20.12.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov om etablering av nasjonalt register over drap eller vold med dødelig utgang. Registerets hovedformål er å bidra til kontinuerlig og systematisk kunnskap om drap og vold med dødelig utgang, herunder bedre forståelse av forekomst, årsaksforhold og utviklingstrender.

For å kunne oppnå formålet med Registeret har departementet vist til at det er nødvendig å registrere en rekke sensitive personopplysninger.
Departementet mener basisregisteret bør inneholde opplysninger om gjerningspersonen, fornærmede/offeret og gjerningen, personopplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om diagnosekoder, diagnosegrunnlag, obduksjonsrapporter og opplysninger fra Dødsårsaksregisteret. Det er vist til at data fra spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten, herunder nedtegnelser i pasientjournal, kan være relevant når drap eller dødelig vold er begått av personer som har vært eller er under oppfølging i helsetjenesten.

Det legges opp til å kunne innhente eller koble data fra andre kilder, herunder helseregistre, til samme person, og det er som eksempel vist til at en persons behandlingsløp i helsetjenesten vil kunne være mulig å følge. Departementet har foreslått at den behandlingsansvarlige for Registeret skal kunne pålegge enhver å utlevere opplysninger til Registeret, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt og uten godtgjørelse, jf. lovforslaget § 4. Dette vil derfor også omfatte helsepersonell med lovbestemt taushetsplikt. Det er også foreslått at den som har slik opplysningsplikt skal utlevere opplysninger til Registeret av eget tiltak uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Departementet foreslår at registeret opprettes med hjemmel i egen lov, og at en mer detaljert rettslig regulering av registeret gjøres i forskrift. Forskriften skal nærmere definere lovens virkeområde, herunder hvilke sakstyper som skal omfattes og skal ha nærmere bestemmelser blant annet om hvilke opplysninger som skal kunne behandles, hvilke opplysninger som skal kunne utleveres fra registeret og til hvem, samt regulering av andre organers plikt til innlevering av opplysninger til registeret.

Legeforeningen ber særlig om foreningsleddenes innspill på:

  • Den foreslåtte plikten til å utlevere opplysninger til Registeret, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt og uten godtgjørelse
  • Departementets forslag om å legge til rette for å kunne innhente eller koble data fra andre kilder, herunder helseregistre

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv